Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

N A T J E Č A J za izbor nastavnika na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018.), članka 23. i 92. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (ur. broj: 1-57/2016), Odluke Fakultetskog vijeća ur. broj: 1-265/2020 od 4. svibnja 2020. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-11-71/20 od 27. 5. 2020., Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor nastavnika na

Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

Za izbor (napredovanje) nastavnika u više znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane religijske pedagogije i katehetike na Katedri religijske pedagogije i katehetike Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, puno radno vrijeme – (1 izvršitelj).

Uvjeti: Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene člankom 96., stavkom (1), točkom f) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), člankom 194., stavkom (1), točkom f) Statuta Univerziteta u Sarajevu i člankom 91., paragrafom (2), točkom e) Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu te člankom 19. provedbenih odredbi Kongregacije za katolički odgoj za vjerno provođenje Apostolske konstitucije o crkvenim sveučilištima i fakultetima Veritatis Gaudium:

 • provedeno najmanje jedno izborno razdoblje u zvanju izvanrednog profesora, najmanje osam znanstvenih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim znanstvenim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalna metoda, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stupanj drugog odnosno integriranog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

Uz prijavu na natječaj za izbor akademskog osoblja u zvanje redovitog profesora, pristupnik prilaže:

 • Životopis (CV) i popis objavljenih znanstvenih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
 • Popis objavljenih znanstvenih radova, knjiga i udžbenika i kao i same knjige i radove,
 • Diplomu o znanstvenom stupnju doktora znanosti iz teološke discipline, koja je stečena na crkvenom sveučilištu/fakultetu (kanonski doktorat),
 • Rješenje o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inozemstvu,
 • Dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom razdoblju u prethodnom zvanju,
 • Dokaz o originalnom stručnom uspjehu, kao što je projekt, patent ili originalna metoda,
 • Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu,
 • Podatke o nagradama i priznanjima u s vezi s odgovarajućom znanstvenom oblasti, ako ih posjeduje,
 • Dokaz o tri dodatna znanstvena rada/uspješnom vođenju projekta kao ekvivalentu za opravdano neispunjavanje uvjeta objavljene knjige/mentorstva u slučajevima utvrđenim člankom 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu,
 • Nihil obstat vlastitog ordinarija (samo za svećeničke kandidate),
 • Izvadak iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu.

Kandidat koji se prijavljuje za izbor u znanstveno nastavno zvanje dužan je u svojoj prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatana. Tražena dokumentacija predaje se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja mogu predati osobno u Tajništvo Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Katolički bogoslovni fakultet, Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, s naznakom “Za natječaj“ u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti u Tajništvu Fakulteta, telefon 033/533-516.

Datum objave: 5. lipnja 2020.