Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Natječaj za upis na magistarski studij Međureligijski studiji i izgradnja mira u akademskoj godini 2017./2018.

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu i
Pravoslavni bogoslovski fakultet ”Sv. Vasilije Ostroški” u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 
raspisuju
NATJEČAJ
 
za upis na zajednički magistarski studij Međureligijski studiji i izgradnja mira u akademskoj godini 2017./2018.
Magistarski program traje jednu godinu, a njegov uspješni završetak donosi diplomu drugog stupnja visoke školske spreme i zvanje magistar međureligijskih studija i izgradnje mira.
Ukupan broj ECTS bodova koji student mora ostvariti u tijeku studija je 60.
Predmeti su jednosemestralni.
Obaveze studenata u pogledu pohađanja nastave obuhvaćaju najviše 30 sati predavanja i vježbi tjedno.
Interdisciplinarni karakter drugog ciklusa studija sastoji se u tome što je zajednički magistarski studij organiziran iz znanstvenih oblasti teologije i izgradnje mira.
Aplikativni karakter magistarskog studija zajamčen je na način da se teološka prizma komplementira uvođenjem akademske oblasti izgradnje mira u međureligijskom društvenom kontekstu.
 
Opći uvjeti upisa na zajednički magistarski studij Međureligijski studiji i izgradnja mira
Svake godine Fakultet raspisuje natječaj za upis u prvu godinu magistarskog studija Međureligijski studiji i izgradnja mira kojim se detaljno razrađuju uvjeti upisa.
Pravo upisa na magistarski studij imaju kandidati sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS studijskih bodova, kao i diplomirani kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima (4 godine). Pravo upisa također stječu studenti koji su završili petogodišnji integralni studij (I. i II. ciklus) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu od 300 ECTS bodova.
Fakulteti jamče ravnopravnost svih prijavljenih i vrše klasifikaciju i odabir kandidata za upis na temelju sljedećih kriterija:
–       uspjeh u prethodnom obrazovanju;
–       vrsta završenog obrazovanja;
–       uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu;
–       intervju;
–       posebno znanje, vještine ili sposobnosti.
Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao bosanskohercegovački državljani, ali se, u skladu s odlukom nadležnoga državnog tijela ili visokih obrazovnih institucija, od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.
 
 
 
Ishodi učenja
Uspješnim okončavanjem magistarskog programa Međureligijskih studija i izgradnje mira, studenti će steći sljedeće kompetencije:
–       Znanje i razumijevanje pravoslavnih, rimokatoličkih i islamskih temeljnih tekstova, dogmi i socijalnog učenja, te njihove primjene unutar međureligijskog dijaloga i suradnje i razumijevanje prirode mira u učenju kršćanstva i islama.
–       Sposobnost promišljanja o vlastitim motivima za izgradnju mira i stečene navike promišljenih praktičara.
–       Uvid u pojedine aspekte teoloških učenja te mirotvorne dimenzije istih.
–       Detaljno znanje i razumijevanje teoretskih koncepata koji se odnose na teoriju i analizu konflikta, stratešku izgradnju mira i sposobnost da se odgovori na iste.
–       Vještine dijaloga, medijacije i posredovanja u individualnim i grupnim konfliktima. 
–       Vještine liječenja traume i pomirenja. 
–       Sposobnost povezivanja znanja stečenog iz raznih srodnih oblasti kako bi se uspješno riješili složeni problemi.
–       Sposobnost promišljenog angažiranja, korištenja religije i povjerenja.
 
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
1. semestar
MODUL 1 – Međureligijski modul
Šifra predmeta
Naziv predmeta
ECTS
 
Međureligijski modul – KBF
 
Biblija o ratu i miru
1,5
 
Nasilje i oprost kroz prizmu etičkog pristupa
1,5
 
Normativni prikaz i socijalni nauk Crkve
1,5
 
Povijest Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini
1,5
 
Međureligijski modul – FIN
 
Izgradnja mira u izvorima islama
1,5
 
Načela muslimanskoga vjerovanja – akaid (dogmatika)
1,5
 
Islamska etika – mirotvorno značenje dobra
1,5
 
Socijalna etika u islamu – Čovjek u društvu
1,5
 
Međureligijski modul – PBF
 
Pitanje rata i mira u pravoslavnoj biblijskoj egzegezi
1,5
 
Patrističke teorije o ratu i miru
1,5
 
Pravoslavlje i drugi – razlike i putevi prevazilaženja
1,5
 
Istorija odnosa Srpske pravoslavne crkve i države u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku
1,5
MODUL 2 – Izgradnja mira
Šifra predmeta
Naziv predmeta
ECTS
 
Uvod u mirovne studije
3
 
Vještine izgradnje mira
6
 
Religija u (post)modernim vremenima
3
 
2. semestar
MODUL 3 – Napredne perspektive
Šifra predmeta
Naziv predmeta
ECTS
 
Temelji izgradnje mira
3
 
Izgradnja mira u postkonfliktnim društvima
3
 
Ključne društveno-političke teme 21. stoljeća
3
 
 
 
MODUL 4 – Aplikativni modul
Šifra predmeta
Naziv predmeta
ECTS
 
Mjesto Caritasa u životu bosanskohercegovačkog čovjeka
Praktična teologija: Primjeri; kulturne organizacije, vjerske škole, fakulteti
Ekumenizam i međureligijski dijalog – katolička perspektiva
3
 
Historijski razvoj Rijaseta i organizacijska struktura Islamske zajednice
Obredi u islamu
Socijalno-dobrotvorne aktivnosti Islamske zajednice
3
 
Pravoslavno bogosluženje
Socijalno učenje Pravoslavne crkve
Eklisiološke teme i međuvjerski dijalog
3
 
MODUL 5 – Stažiranje
Modul 5 je rezerviran za stažiranje kako bi se studentima omogućio praktični rad u raznim nevladinim organizacijama, medijskim centrima, lokalnim vlastima, civilnom društvu i vjerskim institucijama.
 
MODUL 6 – Završni modul – magistarski rad
Šifra predmeta
Naziv predmeta
ECTS
 
Akademsko pisanje
2
 
Magistarski rad
10
 
Cijena studija i mogućnosti stipendiranja
Cijena upisa iznosi 3.200 KM.
Osiguran je fond stipendije za 2017./2018. u iznosu 30.000 KM.
1. Odluka o dodjeli stipendije za program temeljit će se na sljedećim kriterijima:
– Visoka akademska postignuća, koja se dokazuju akademskim prijepisom i pismom preporuke profesora (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu);
– Financijska potreba, koja se dokazuje dostavljenim financijskim informacijama (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu);
– Prepoznati doprinos međureligijskom dijalogu i izgradnji mira;
– Dodatni kriteriji koje uspostavi Zajedničko vijeće (npr. prethodno stečeni akademski stupnjevi u određenoj oblasti).
 
2. Dostupnost
– Stipendije programa uvjetovane su Fondom za stipendije i dodjeljivat će se svim studentima, dajući im tako priliku da nastave sa svojim magistarskim studijima;
– Za program studija dodjeljivat će se stipendije od 90%, 75%, 50% i 25%;
– Da bi stekao pravo na stipendiju, podnosilac zahtjeva mora obaviti intervju sa Zajedničkim vijećem.
 
Organizacija studija
Nastava se u pravilu organizira u popodnevnim terminima poslije 16.00 sati i vikendom u skladu s mogućnostima fakulteta, a s ciljem otvaranja magistarskog studija radnom dijelu populacije.
 
PROCEDURA UPISA
Planiran je upis do 30 polaznika.
 
Dokumenti potrebni za upis:
1.    Molba za upis
2.    Originalna diploma o završenom prvom ciklusu studija u Bosni i Hercegovini s 240 ECTS bodova, odnosno odgovarajući nostrificirani dokumenti za kandidate koji prvi ciklus studija nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti);
3.    Izvod iz matične knjige rođenih;
4.    Uvjerenje o državljanstvu;
5.    Prijava o mjestu boravka (CIPS);
6.    Kopija osobne karte;
7.    Dvije fotografije (6cmx4cm).
Zajednički studij organiziran je na principu da pristupnik bira fakultet koji je odgovoran za vođenje evidencije o studiju, završne kolegije, magistarski rad i ocjene. Svi studenti pohađat će iste kolegije zajedno. Zahtjev i gore navedeni dokumenti predaju se na biranom fakultetu.
 
Dokumenti se predaju osobno na jednu od sljedećih adresa:
–       u Sekretarijat Fakulteta islamskih nauka, Ćemerlina 54, 71 000 Sarajevo,
–       u Tajništvo Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Josipa Stadlera 5, 71 000 Sarajevo.
Molbe za upis mogu se podnijeti od dana objave Natječaja do 30. 9. 2017.
Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 2. do 9. 10. 2017.
Studenti koji budu primljeni, za upis u prvu godinu studija, osim već predanih dokumenata, podnose:
–       upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,
–       upisnicu – indeks
–       podatke o zdravstvenom stanju – liječničko uvjerenje.
 
 
Sarajevo, 8. rujna 2017.