Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Natječaj za izbor akademskog osoblja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, članka 38. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Odluke Fakultetskog vijeća ur. br. 1-586/2017 od 6. studenoga 2017. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-8169/17 od 29. studenoga 2017. raspisuje se
N A T J E Č A J
za izbor akademskog osoblja na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu
Radno mjesto nastavnika (sva zvanja) iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane dogmatske teologije na Katedri dogmatske teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta, puno radno vrijeme (1 izvršitelj)
Uvjeti: Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete iz članka 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), te uvjete propisane Statutom Univerziteta u Sarajevu i Statutom Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
–          CV u elektronskom i tiskanom obliku,
–          Izvadak iz matične knjige rođenih,
–          Uvjerenje o državljanstvu,
–          “Nihil obstat” vlastitog ordinarija (samo za svećeničke kandidate),
–          Diplomu o znanstvenom stupnju doktora znanosti ili diplomu o završenom III. ciklusu  studija – original ili ovjerenu kopiju,
–          Popis objavljenih radova (u elektronskom i tiskanom obliku),
–          Tekst objavljenih znanstvenih radova,
–          Rješenje o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inozemstvu.
Kandidat koji se prijavljuje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje dužan je u svojoj prijavi naznačiti jedno od zvanja na koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatana. Tražena dokumentacije predaje se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja mogu predati osobno u Tajništvo Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Katolički bogoslovni fakultet – Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, s naznakom “Za natječaj“ u roku od 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Sve informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti u Tajništvu Fakulteta,
telefon 033/533-516.
Sarajevo, 5. prosinca 2017.