Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Doktorirao vlč. Oliver Jurišić

Na Papinskom Sveučilištu sv. Tome Akvinskoga „Angelicum“ u Rimu, 28. svibnja 2018., Oliver Jurišić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, uspješno je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Alvin Plantinga’s Epistemological Metatheory in Communitarian perspective“ („Epistemološka metateorija garancije Alvina Plantinge u komunitarnoj perspektivi“). U ispitnoj komisiji bili su: dekan Filozofskog fakulteta na „Angelicumu“ Serge-Thomas Bonino, OP, kao predsjednik povjerenstva, moderator Felipe Trigueros, OP, i relator Dominic Holz.

Doktorska disertacija podijeljena je u četiri poglavlja. Prvom poglavlje donosi pregled filozofije američkog analitičkog filozofa religije Alvina Plantinge od njegovih prvih djela do njegovog glavnog djela „Garancija kršćanskog vjerovanja“. U drugom poglavlju predstavljeni su različiti filozofski i teološki pogledi koji su utjecali na Alvina Plantingu i njegovu filozofiju. Treće poglavlje posvećeno je epistemološkoj teoriji garancije Alvina Plantinge, njegovom epistemološkom modelu i pregledu filozofskih prigovora usmjerenih na Plantinginu teoriju i model. U četvrtom poglavlju njegova teorija i model smještaju u filozofski okvir komunitarne perspektive koji je razvijen predstavljanjem filozofske teorije pravednosti političkog filozofa Johna Rawlsa i kritičkog osvrta na njegovu teoriju iz perspektive trojice filozofa: Michaela Sandela, Alasdaira MacIntyrea i Charlesa Taylora. Zaključni dio posvećen je formuliranju komunitarne teorije i modela te mjesta Plantingine teorije u komunitarnoj perspektivi.

Uz obitelj vlč. Olivera, obrani su nazočili mons. Pavo Jurišić, kanonik i profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, te drugi svećenici i prijatelji koji žive i studiraju u Rimu. Nakon kratke okrepe u baru Sveučilišta, druženje je nastavljeno u Papinskom hrvatskom Zavodu sv. Jeronima.

Oliver Jurišić rođen je 28. lipnja 1982. u Travniku, župa Pećine. Za svećenika je zaređen 2008. Vršio je službu župnoga vikara u župi Otinovci – Kupres i službu tajnika vrhbosanskog nadbiskupa Vinka kardinala Puljića. Godine 2010. upućen je na postdiplomski studij iz filozofije na Papinsko sveučilište sv. Tome Akvinskoga „Angelicum“ u Rimu, gdje je magistrirao 2013. Tijekom postdiplomskog studija boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima. Trenutno je viši asistent na Katedri filozofije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i župnik u župi sv. Josipa na Marijin Dvoru u Sarajevu.