Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG (I.+II. CIKLUS) STUDIJA NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU U SARAJEVU ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Na temelju članaka 67. i 69. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Fakultet objavljuje:

 

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA

U PRVU GODINU INTEGRIRANOG (I.+II. CIKLUS) STUDIJA

NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

 

Studij teologije nudi odgovore na egzistencijalna i teološka pitanja, omogućuje znanstveno-teološko usavršavanje za daljnji znanstveni angažman kako u društvu tako i u djelovanju Crkve. Naš Fakultet je najstarija organizirana visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini, koja od 1890. obrazuje svećeničke kandidate, a od 1990. i laike koji žele steći teološku izobrazbu. Fakultet je visokoškolska ustanova, koja organizira i izvodi sveučilišni diplomski studij. Završetkom integriranog filozofsko-teološkog studija, koji traje pet godina (300 ECTS), postiže se akademski stupanj magistra teologije.

 

I.

OPĆE ODREDBE

 1. Za studij na KBF-u, mogu se prijaviti kandidati katolici koji su završili isključivo četverogodišnju srednju školu.
 2. Prijavljeni kandidati trebaju obaviti razgovor s Povjerenstvom za razredbene ispite.
 3. Mladići koji žele postati svećenici molbu, prijavu na Natječaj i druge dokumente šalju preko župnika vlastitom (nad)biskupskom ordinarijatu.

II.

PRIJAVE I TERMINI

Pristupnik prijavu na Natječaj za upis predaje osobno u Tajništvo KBF-a, ili šalje na adresu: Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Josipa Stadlera 5, 71 000 Sarajevo, s naznakom „Za natječaj“.

Uz prijavu treba priložiti:

 1. Molbu za upis
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ako su dokumenti u postupku ekvivalencije (nostrifikacije), prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u tijeku),
 5. Diplomu o završenoj srednjoj školi,
 6. Pisanu preporuku župnika (za laike),
 7. Krsni list,
 8. Dvije fotografije (6 cm x 4 cm).

Prijave na Natječaj za upis mogu se podnijeti od 8. lipnja do 14. rujna 2018.

Upis primljenih kandidata obavit će se u razdoblju od 18. do 21. rujna 2018.

Kandidati koji ostvare pravo na upis u prvu godinu studija, osim već predanih dokumenata, podnose:

– upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,
– indeks i
– podatke o zdravstvenom stanju – liječničko uvjerenje.

Za sve pojedinosti u svezi s upisom i studijem na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu možete se obratiti na e-mail: tajnistvo@kbf.unsa.ba ili na broj telefona 033/533-516.

 

  PREUZMI