Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Natječaj za upis na magistarski studij Međureligijski studiji i izgradnja mira u školskoj 2018/2019.

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu i
Pravoslavni bogoslovski fakultet ”Sv. Vasilije Ostroški” u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu

raspisuju
NATJEČAJ

za upis na zajednički magistarski studij “Međureligijski studiji i izgradnja mira” u školskoj 2018/2019.

Magistarski program traje jednu godinu, a njegov uspješan završetak donosi diplomu drugog stupnja visoke školske spreme i zvanje magistar međureligijskih studija i izgradnje mira.

Ukupan broj ECTS bodova koji student mora ostvariti u tijeku studija je 60. Predmeti su jednosemestralni.

Obveze studenata u pogledu pohađanja nastave obuhvaćaju najviše 30 sati predavanja i vježbi tjedno.

Interdisciplinaran karakter drugoga ciklusa studija sastoji se u tome što je zajednički magistarski studij organiziran iz znanstvenih oblasti teologije i izgradnje mira. Aplikativni karakter magistarskog studija je zajamčen na način da se teološka prizma komplementira uvođenjem akademske oblasti izgradnje mira u međureligijskom društvenom kontekstu.

 

Opći uvjeti upisa na zajednički magistarski studij “Međureligijski studiji i izgradnja mira”

Pravo upisa na magistarski studij imaju kandidati sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS studijskih bodova, kao i diplomirani kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima (4 godine). Pravo upisa također stječu studenti koji su završili petogodišnji integralni studij (I i II ciklus) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu od 300 ECTS bodova.

Fakulteti jamče ravnopravnost svih prijavljenih i vrše klasifikaciju i odabir kandidata za upis na temelju sljedećih kriterija:

 • uspjeh u prethodnom obrazovanju,
 • vrsta završenog obrazovanja,
 • uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu,
 • intervju,
 • posebno znanje, vještine ili sposobnosti.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i državljani BiH, ali se, u skladu s odlukom nadležnoga državnog tijela ili visokih obrazovnih institucija, od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.

 

Ishodi učenja

Uspješnim završetkom magistarskog programa Međureligijskih studija i izgradnje mira, studenti će steći sljedeće kompetencije:

 • Znanje i razumijevanje pravoslavnih, rimokatoličkih i islamskih temeljnih tekstova, dogmi i socijalnog učenja, te njihove primjene unutar međureligijskog dijaloga i suradnje i razumijevanje prirode mira u učenju kršćanstva i islama.
 • Sposobnost promišljanja o vlastitim motivima za izgradnju mira i stečene navike promišljenih praktičara.
 • Uvid u pojedine aspekte teoloških učenja te njihove mirotvorne dimenzije.
 • Detaljno znanje i razumijevanje teoretskih koncepata koji se odnose na teoriju i analizu konflikta, stratešku izgradnju mira i sposobnost da se na njih odgovori.
 • Vještine dijaloga, medijacije i posredovanja u individualnim i grupnim konfliktima.
 • Vještine liječenja traume i pomirenja.
 • Sposobnost povezivanja znanja stečenog iz raznih srodnih oblasti kako bi se uspješno riješili složeni problemi.
 • Sposobnost promišljenog angažiranja, korištenja religije i povjerenja.

 

Nastavni plan i program

 

 1. Semestar

MODUL 1 – Međureligijski modul

Šifra predmeta Naziv predmeta ECTS
Međureligijski modul – KBF
Biblija o ratu i miru 1,5
Nasilje i oprost kroz prizmu etičkog pristupa 1,5
Normativni prikaz i socijalni nauk Crkve 1,5
Povijest Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini 1,5
Međureligijski modul – FIN
Izgradnja mira u izvorima islama 1,5
Načela muslimanskoga vjerovanja – akaid (dogmatika) 1,5
Islamska etika – mirotvorno značenje dobra 1,5
Socijalna etika u islamu – Čovjek u društvu 1,5
Međureligijski modul – PBF
Pitanje rata i mira u pravoslavnoj biblijskoj egzegezi 1,5
Patrističke teorije o ratu i miru 1,5
Pravoslavlje i drugi – razlike i putevi prevazilaženja 1,5
Istorija odnosa Srpske pravoslavne crkve i države u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku 1,5

 

MODUL 2 – Izgradnja mira

Šifra predmeta Naziv predmeta ECTS
Uvod u mirovne studije 3
Vještine izgradnje mira 6
Religija u (post)modernim vremenima 3

 

 1. Semestar

MODUL 3 – Napredne perspektive

Šifra predmeta Naziv predmeta ECTS
Temelji izgradnje mira 3
Izgradnja mira u postkonfliktnim društvima 3
Ključne društveno-političke teme 21. stoljeća 3

 

MODUL 4 – Aplikativni modul

Šifra predmeta Naziv predmeta ECTS
Mjesto Caritasa u životu bosanskohercegovačkog čovjeka
Praktična teologija: primjeri; kulturne organizacije, vjerske škole, fakulteti
Ekumenizam i međureligijski dijalog – katolička perspektiva
3
Historijski razvoj Rijaseta i organizacijska struktura Islamske zajednice
Obredi u islamu
Socijalno-dobrotvorne aktivnosti Islamske zajednice
3
Pravoslavno bogosluženje
Socijalno učenje Pravoslavne crkve
Eklisiološke teme i međuvjerski dijalog
3

 

MODUL 5 – Stažiranje

Modul 5 je rezerviran za stažiranje kako bi se studentima omogućio praktičan rad u raznim nevladinim organizacijama, medijskim centrima, lokalnim vlastima, civilnom društvu i vjerskim institucijama.

 

MODUL 6 – Završni modul – magistarski rad

Šifra predmeta Naziv predmeta ECTS
Akademsko pisanje 2
Magistarski rad 10

 

Cijena studija i mogućnosti stipendiranja

Cijena studija iznosi 3.200 KM.

Za najuspješnije kandidate bit će osigurane stipendije.

 1. Odluka o dodjeli stipendije za program temeljit će se na sljedećim kriterijima:
 • Visoka akademska postignuća, koja se dokazuju akademskim prepisom i pismom preporuke profesora (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu);
 • Financijska potreba, koja se dokazuje dostavljenim financijskim informacijama (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu);
 • Prepoznati doprinos međureligijskom dijalogu i izgradnji mira;
 • Dodatni kriteriji koje uspostavi Zajedničko vijeće (npr. prethodno stečeni akademski stupnji u određenoj oblasti).
 1. Dostupnost
 • Stipendije programa uvjetovane su Fondom za stipendije i dodjeljivat će se studentima kako bi im olakšale magistarski studij;
 • Za program studija dodjeljivat će se stipendije od 90%, 75%, 50% i 25%;
 • Svi kandidati će obaviti intervju sa Komisijom za prijem studenata.

Organizacija studija

Nastava se u pravilu organizira u popodnevnim terminima poslije 16,00 h i vikendom u skladu s mogućnostima fakulteta, a s ciljem otvaranja magistarskog studija radnom dijelu populacije.

 

Upis studenata

Planiran je upis do 40 kandidata:

 • 20 na redovan studij čije troškove snose studenti;
 • 10 vanredan studij, i
 • 10 strani državljani.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Molba za upis
 • Originalne svjedodžbe o završenom prvom ciklusu studija u Bosni i Hercegovini s 240 ECTS bodova, odnosno odgovarajući nostrificirani dokumenti za kandidate koji prvi ciklus studija nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti);
 • Originalna diploma o završenom prvom ciklusu studija;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Prijava o mjestu boravka (CIPS);
 • Kopija osobne iskaznice;
 • Dvije fotografije (6cmx4cm).

Zajednički studij je organiziran na principu da aplikant bira fakultet koji je odgovoran za vođenje evidencije o studiju, završne kolegije, magistarski rad i ocjene. Svi studenti će pohađati iste kolegije zajedno. Zahtjev i gore navedeni dokumenti se predaju odabranom  fakultetu.

Dokumenti se predaju osobno ili šalju preporučenom poštom na jednu od sljedećih adresa:

 • Fakultet islamskih nauka, Ćemerlina 54, 71 000 Sarajevo,
 • Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Josipa Stadlera 5,
  71 000 Sarajevo, s naznakom “Za natječaj za magistarski studij Međureligijski studiji i izgradnja mira“.

Molbe za upis mogu se podnijeti od 18. 8. 2018. do 18. 9. 2018. godine.

Objava Preliminarne rang liste: 19. rujna. 2018. god. u 16,00 sati.

Žalbeni rok: 20. – 24. rujna 2018. god.

Objava Konačne rang liste: 24. rujna. 2018. god. u 16,00 sati.

Upis primljenih studenata obavit će se u razdoblju od 25. do 29. rujna 2018.

Studenti koji budu primljeni, za upis u prvu godinu studija, pored već predanih dokumenata, podnose:

 • upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,
 • upisnicu – indeks i
 • podatke o zdravstvenom stanju – liječničko uvjerenje.

Za sve pojedinosti u vezi s upisom možete se obratiti na sljedeće e-mail adrese: