Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Natječaj za upis na master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira u školskoj 2019./2020.

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu,
Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu i
Pravoslavni bogoslovski fakultet ”Sv. Vasilije Ostroški” u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 

raspisuju

Natječaj za upis na master studij

Međureligijski studiji i izgradnja mira

u školskoj 2019./2020.

 

Master program traje jednu godinu, a uspješnim završetkom stječe se akademski/stručni naziv magistar međureligijskih studija i izgradnje mira.

Ukupan broj ECTS bodova koji student mora ostvariti u tijeku studija je 60. Predmeti su jednosemestralni.

Obveze studenata u pogledu pohađanja nastave obuhvaćaju najviše 30 sati predavanja i vježbi tjedno.

Interdisciplinaran karakter drugoga ciklusa studija sastoji se u tome što je zajednički master studij organiziran iz znanstvenih oblasti teologije i izgradnje mira. Aplikativni karakter master studija je zajamčen na način da se teološka prizma komplementira uvođenjem akademske oblasti izgradnje mira u međureligijskom društvenom kontekstu.

 

Opći uvjeti upisa na zajednički master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira

Pravo upisa na master studij imaju kandidati sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS studijskih bodova, kao i diplomirani kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima (4 godine). Pravo upisa također stječu studenti koji su završili petogodišnji integrirani studij (I i II ciklus) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu od 300 ECTS bodova.

Fakulteti jamče ravnopravnost svih prijavljenih i vrše klasifikaciju i odabir kandidata za upis na temelju sljedećih kriterija:

 • uspjeh u prethodnom obrazovanju,
 • vrsta završenog obrazovanja,
 • uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu,
 • intervju,
 • posebno znanje, vještine ili sposobnosti.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i državljani BiH, ali se, u skladu s odlukom nadležnoga državnog tijela ili visokih obrazovnih institucija, od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.

Ishodi učenja

Uspješnim završetkom master programa Međureligijskih studija i izgradnje mira, studenti će steći sljedeće kompetencije:

 • Znanje i razumijevanje pravoslavnih, rimokatoličkih i islamskih temeljnih tekstova, dogmi i socijalnog učenja, te njihove primjene unutar međureligijskog dijaloga i suradnje i razumijevanje prirode mira u učenju kršćanstva i islama.
 • Sposobnost promišljanja o vlastitim motivima za izgradnju mira i stečene navike promišljenih praktičara.
 • Uvid u pojedine aspekte teoloških učenja te njihove mirotvorne dimenzije.
 • Detaljno znanje i razumijevanje teoretskih koncepata koji se odnose na teoriju i analizu konflikta, stratešku izgradnju mira i sposobnost da se na njih odgovori.
 • Vještine dijaloga, medijacije i posredovanja u individualnim i grupnim konfliktima.
 • Vještine liječenja traume i pomirenja.
 • Sposobnost povezivanja znanja stečenog iz raznih srodnih oblasti kako bi se uspješno riješili složeni problemi.
 • Sposobnost promišljenog angažiranja, korištenja religije i povjerenja.

Cijena studija i mogućnosti stipendiranja

Cijena studija iznosi 3.200 KM.

Za najuspješnije kandidate bit će osigurane stipendije.

 1. Odluka o dodjeli stipendije za program temeljit će se na sljedećim kriterijima:
 • Visoka akademska postignuća, koja se dokazuju akademskim prepisom i pismom preporuke profesora (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu);
 • Financijska potreba, koja se dokazuje dostavljenim financijskim informacijama (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu);
 • Prepoznati doprinos međureligijskom dijalogu i izgradnji mira;
 • Dodatni kriteriji koje uspostavi Zajedničko vijeće (npr. prethodno stečeni akademski stupnji u određenoj oblasti).
 1. Dostupnost
 • Stipendije programa uvjetovane su Fondom za stipendije i dodjeljivat će se studentima kako bi im olakšale studij;
 • Za program studija dodjeljivat će se stipendije od 90%, 75%, 50% i 25%;
 • Svi kandidati će obaviti intervju sa Komisijom za prijem studenata.

Organizacija studija

Nastava se u pravilu organizira u popodnevnim terminima poslije 16,00 h i vikendom u skladu s mogućnostima fakulteta, a s ciljem otvaranja master studija radnom dijelu populacije.

 

Upis studenata

Planiran je upis do 40 kandidata:

 • 20 na redovan studij čije troškove snose studenti;
 • 10 vanredan studij, i
 • 10 strani državljani.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Zahtjev za upis (u molbi navesti na koji se fakultet upisuje kao matični fakultet: Fakultet islamskih nauka, Katolički bogoslovni fakultet ili Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ Foča)
 • Diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom natječaju. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u tijeku),
 • Originalna diploma o završenom prvom ciklusu studija;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Prijava o mjestu boravka (CIPS);
 • Kopija osobne iskaznice;
 • Dvije fotografije (6cmx4cm).

Zajednički studij je organiziran na principu da aplikant bira fakultet koji je odgovoran za vođenje evidencije o studiju, završne kolegije, magistarski rad i ocjene. Svi studenti će pohađati iste kolegije zajedno.

Dokumenti se predaju osobno ili šalju preporučenom poštom na sljedeću adresu:

Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Josipa Stadlera 5, 71 000 Sarajevo, s naznakom “Za natječaj za master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira” (Kandidat obvezno u svojoj prijavi treba navesti koji fakultet bira kao matični).

Zahtjevi za upis mogu se podnijeti od 18. 6. 2019. do 27. 9. 2019. (Prijem dokumenata neće se vršiti u vrijeme trajanja kolektivnog godišnjeg odmora 22. 7. – 23. 8. 2019.)

O svim informacijama i postupku nakon zaprimanja dokumentacije te upisu kandidati će biti obaviješteni putem e – mail pošte.

Kandidati koji budu primljeni, za upis u prvu godinu studija, pored već predanih dokumenata, podnose:

 • upisni, semestralni list i ŠV-obrazac (preuzima se na fakultetu),
 • upisnicu – indeks i
 • podatke o zdravstvenom stanju – liječničko uvjerenje (za studente koji se upisuju na jedan od fakulteta Univerziteta u Sarajevu izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu)

Za sve pojedinosti u vezi s upisom možete se obratiti na e-mail adresu:

 • msim@gmail.com ili telefon: 033/584 – 060; 584 – 061 (lokal 382)

 

DOWNLOAD

 

DOWNLOAD