Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

N A T J E Č A J za izbor akademskog osoblja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018.), članka 23. i 92. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (ur. broj: 1-57/2016), Odluke Fakultetskog vijeća ur. broj: 1-395/2019 od 3. lipnja 2019. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-/19-23/19 od 26. 6. 2019., Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor akademskog osoblja na

Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

Za izbor nastavnika u više naučno nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane društvenog nauka Crkve na Katedri društvenog nauka Crkve Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, puno radno vrijeme (1 izvršitelj).

 

Uvjeti: Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene člankom 96., stavka (1) točke e) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), članka 194., stavka (1), točke e) Statuta Univerziteta u Sarajevu i članka 91., paragrafa (2), točke d) Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu te članka 19. provedbenih odredbi Kongregacije za katolički odgoj za vjerno provođenje Apostolske konstitucije o crkvenim sveučilištima i fakultetima Veritatis Gaudium:

 • provedeno najmanje jedno izborno razdoblje u zvanju docenta, najmanje pet znanstvenih radova iz oblasti u koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim znanstvenim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalna metoda, sve nakon izbora u zvanje docenta, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stupanj II. odnosno integriranog ciklusa studija.

Uz prijavu na natječaj za izbor akademskog osoblja u zvanje izvanrednog profesora, pristupnik prilaže:

 • životopis (CV) i popis objavljenih znanstvenih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
 • popis objavljenih knjiga, udžbenika i znanstvenih radova, kao i same knjige i radove,
 • diplomu o znanstvenom stupnju doktora znanosti ili diplomu o završenom III. ciklusu studija iz teološke discipline, koja je stečena na crkvenom sveučilištu/fakultetu (kanonski doktorat),
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inozemstvu,
 • Nihil obstat vlastitog ordinarija (samo za svećeničke kandidate),
 • podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom znanstvenom oblasti,
 • dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu,
 • dokaz o tri znanstvena rada/uspješnom vođenju projekta kao ekvivalentu za opravdano neispunjavanje uvjeta objavljene knjige/mentorstva u slučajevima utvrđenim u članku 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu,
 • Izvadak iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,

Kandidat koji se prijavljuje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje dužan je u svojoj prijavi naznačiti zvanje na koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatana. Tražena dokumentacija predaje se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja mogu predati osobno u Tajništvo Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Katolički bogoslovni fakultet – Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, s naznakom “Za natječaj“ u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti u Tajništvu Fakulteta, telefon 033/533-516.

 

Datum objave: 19. 7. 2019.


PREUZMI