Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

N A T J E Č A J za izbor – napredovanje u akademsko zvanje izvanrednog profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, članka 38. i 92. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Odluke Fakultetskog vijeća ur. broj: 1-694/2018 od 3. prosinca 2018. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1101-88/18 od 19. 12. 2018., Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor – napredovanje u akademsko zvanje izvanrednog profesora na

Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

Radno mjesto nastavnika, zvanje izvanrednog profesora, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane biblijske teologije na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, puno radno vrijeme (1 izvršitelj).

Uvjeti: Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene člankom 96. i 115. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), te uvjete propisane Statutom Univerziteta u Sarajevu i Statutom Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • CV u elektronskom i tiskanom obliku,
  • Izvadak iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • “Nihil obstat” vlastitog ordinarija (samo za svećeničke kandidate),
  • Diplomu o znanstvenom stupnju doktora znanosti ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu kopiju,
  • Rješenje o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inozemstvu,
  • Popis objavljenih radova (u elektronskom i tiskanom obliku),
  • Tekst objavljenih znanstvenih radova.

Kandidat koji se prijavljuje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje dužan je u svojoj prijavi naznačiti zvanje na koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatana. Tražena dokumentacija predaje se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja mogu predati osobno u Tajništvo Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Katolički bogoslovni fakultet – Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, s naznakom “Za natječaj“ u roku od 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti u Tajništvu Fakulteta, telefon 033/533-516.

 

Datum: 19. 7. 2019.


PREUZMI