Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

N A T J E Č A J za izbor suradnika na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018.), članka 23. i 92. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (ur. broj: 1-57/2016), Odluke Fakultetskog vijeća ur. broj: 1-887/2019 od 4. studenoga 2019. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-35-91/19 od 27. 11. 2019. a za potrebe Teološko-katehetskog instituta u Mostaru, Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor suradnika na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru

Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

Za izbor suradnika u znanstveno nastavno zvanje asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane dogmatske teologije na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (1 izvršitelj – pola radnog vremena).

Uvjeti: Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene člankom 96., stavkom (1), točkom a) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), člankom 194., stavkom (1), točkom a) Statuta Univerziteta u Sarajevu, člankom 91., paragrafom (2), točkom a) Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i člankom 53., §1., točkom a) Statuta Teološko-katehetskog instituta u Mostaru te odredbi Kongregacije za katolički odgoj sadržanih u Naputku o visokim katehetskim učilišta (institutima):

  • završen odgovarajući ciklus studija koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS (licencijat stečen na crkvenom učilištu) i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

Uz prijavu na natječaj za izbor akademskog osoblja u zvanje asistenta, pristupnik prilaže:

  • Životopis (CV),
  • Diplomu matičnog fakulteta – odgovarajućeg studija za oblast na koju aplicira (visoke stručne spreme i znanstvenog stupnja magistra ili diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija, odnosno integriranog studija, licencijata, stečenu na crkvenom učilištu)
  • Rješenje o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inozemstvu,
  • Uvjerenja o položenim ispitima na diplomskom i dodiplomskom studiju, odnosno dodatak diplomi I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija, odnosno licencijata,
  • Pisanu suglasnost Moderatora Instituta i Nihil obstat vlastitog ordinarija (samo za svećeničke kandidate),
  • Izvadak iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenje o državljanstvu.

Kandidat koji se prijavljuje za izbor u znanstveno nastavno zvanje dužan je u svojoj prijavi naznačiti zvanje na koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatana. Tražena dokumentacija predaje se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja mogu predati osobno u Tajništvo Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Univerzitet u Sarajevu – Katolički bogoslovni fakultet, Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, s naznakom “Za natječaj“ u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti u Tajništvu Fakulteta, telefon 033/533-516.

Datum objave: 6. svibnja 2020.