Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG (I.+II. CIKLUS) STUDIJA NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU U SARAJEVU ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

Na temelju članaka 67. i 69. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu,

Fakultet objavljuje:

 

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA

U PRVU GODINU INTEGRIRANOG (I.+II. CIKLUS) STUDIJA

NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

 

Studij teologije nudi odgovore na egzistencijalna i teološka pitanja, omogućuje znanstveno-teološko usavršavanje za daljnji znanstveni angažman kako u društvu tako i u djelovanju Crkve. Naš Fakultet je najstarija organizirana visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini, koja od 1890. obrazuje svećeničke kandidate, a od 1990. i laike koji žele steći teološku izobrazbu. Fakultet organizira i izvodi sveučilišni diplomski studij (integrirani) filozofsko-teološki studij, koji traje pet godina (300 ECTS), i čijim završetkom se postiže akademski stupanj magistra teologije.

 

I.

OPĆE ODREDBE

 1. Za studij na KBF-u mogu se prijaviti kandidati katolici koji su završili isključivo četverogodišnju srednju školu.
 2. Prijavljeni kandidati (laici) trebaju obaviti razgovor s Povjerenstvom za razredbene ispite.
 3. Mladići koji žele postati svećenici molbu, prijavu na Natječaj i druge dokumente šalju preko župnika vlastitom (nad)biskupskom ordinarijatu.

 

II.

PRIJAVE I TERMINI

Pristupnik prijavu na Natječaj za upis predaje osobno u Tajništvo KBF-a ili šalje na adresu: Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Josipa Stadlera 5, 71 000 Sarajevo, s naznakom „Za natječaj za upis studenata“.

Uz prijavu (koja se može preuzeti na web-stranici KBF-a) treba priložiti:

 1. Molbu za upis
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ako su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u tijeku),
 5. Diplomu o završenoj srednjoj školi,
 6. Pisanu preporuku župnika (za laike),
 7. Krsni list,
 8. Dvije fotografije (6 cm x 4 cm).

 

Prijave na Natječaj za upis mogu se podnijeti od 5. lipnja do 13. rujna 2020.

 

Upis primljenih kandidata obavit će se u razdoblju od 28. do 30. rujna 2020.

Kandidati koji ostvare pravo na upis u prvu godinu studija, osim već predanih dokumenata, podnose:

– upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,

– indeks i

– podatke o zdravstvenom stanju – liječničko uvjerenje.

 

Za sve pojedinosti u svezi s upisom i studijem na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu možete se obratiti na e-mail: referada.kbfunsa@gmail.com, tajnistvo@kbf.unsa.ba, kbf.sarajevo@gmail.com  ili na broj telefona 033/533-516.

 

Sarajevo, 5. lipnja 2020.

 

 


PREUZMI