Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

NATJEČAJ ZA IZBOR NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018.), članka 20. i 79. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (ur. broj: 1-292-1/2020), Odluke Fakultetskog vijeća ur. broj: 1-192/2021. od 21. svibnja 2021. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-69/21 od 30. lipnja 2021., Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor akademskog osoblja na

Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

Za izbor nastavnika u više znanstveno nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane liturgike na Katedri liturgike Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, puno radno vrijeme (1 izvršitelj).

 

Uvjeti: Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene člankom 96., stavka (1) točke d) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), članka 194., stavka (1), točke d) Statuta Univerziteta u Sarajevu i članka 79., § 3, točke c) Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu te članka 19. provedbenih odredbi Kongregacije za katolički odgoj za vjerno provođenje Apostolske konstitucije o crkvenim sveučilištima i fakultetima Veritatis Gaudium:

  • znanstveni stupanj doktorata koji je stečen na crkvenom sveučilištu/fakultetu (kanonski doktorat) iz oblasti u koju se bira, najmanje tri znanstvena rada iz oblasti u koju se bira objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim znanstvenim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;

Uz prijavu na natječaj za izbor akademskog osoblja u zvanje docenta, pristupnik prilaže:

  • životopis (CV) i popis objavljenih znanstvenih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
  • popis objavljenih znanstvenih radova, knjiga i udžbenika i kao i same knjige i radove,
  • diplomu o znanstvenom stupnju doktora znanosti ili diplomu o završenom III. ciklusu studija, koja je stečena na crkvenom sveučilištu/fakultetu (kanonski doktorat),
  • rješenje o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inozemstvu,
  • Nihil obstat vlastitog ordinarija (samo za svećeničke kandidate),
  • podatke o nagradama i priznanjima u s vezi s odgovarajućom znanstvenom oblasti, ako ih posjeduje,
  • Izvadak iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenje o državljanstvu.

Kandidat koji se prijavljuje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje dužan je u svojoj prijavi naznačiti zvanje na koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatana. Tražena dokumentacija predaje se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja mogu predati osobno u Tajništvo Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Katolički bogoslovni fakultet – Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, s naznakom “Za natječaj“ u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti u Tajništvu Fakulteta, telefon 033/533-516.

Datum objave: 16. kolovoza 2021.

Tekst natječaja.pdf