Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

IZAŠLA KNJIGA “KATOLIČKA CRKVA U MAKEDONIJI KROZ POVIJEST”

U izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Skopske biskupije iz tiska je izašla knjiga „Katolička Crkva u Makedoniji kroz povijest. Radovi s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Skopju 10. studenoga 2018.“ Knjigu je uredio izv. prof. dr. Milenko Krešić, profesor crkvene povijesti na KBF-u u Sarajevu.

Ovaj dvojezični zbornik (hrvatski i makedonski jezik) plod je studijskog dana pod nazivom: „Katolička Crkva u Makedoniji kroz svoju povijest“ održanog 10. studenog 2018. u nacionalnoj ustanovi Muzej makedonske borbe u Skopju u organizaciji Katoličke Crkve u Republici Makedoniji i u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

Na skupu je izlagalo 11 predavača a od toga se u Zborniku nalazi devet radova. Neki su povijesnog, neki teološkog a neki kanonskog karaktera.

Kiro Stojanov, skopski biskup na početku donosi presjek sadašnjeg stanja Katoličke Crkve u Makedoniji.

Biskup u miru Ratko Perić u članku „Skopski nadbiskupi“ donosi prikaz skopskih nadbiskupa od 1665. do 1921. godine.

Izv. prof. dr. Milenko Krešić autor je članka „Između crkvenog Istoka i Zapada“ u kojemu obrađuje prilike u Crkvi na području današnje Makedonije od vremena doseljenja Slavena i njihova stupanja u kršćanku ekumenu do pada Makedonije pod osmansku vlast.

Dejan Borisov u svom članku govori o utjecaju crkvenih praksi i tradicija na Samuilovu politiku tj. u državi osnovanoj u X. st. Na teritoriju Makedonije poznatije u povijesti pod nazivom Samuilovo Carstvo.

„Civilizacijsko i evangelizacijsko poslanje svete braće Ćirila i Metoda među Slavenima u povijesnom kontekstu 9. stoljeća“ djelo je povjesničara Petra Vrankića u kojemu autor naglasak stavlja na inkulturiranu svetopisamsku teologiju Svete braće.

Bartolomej Kajtazi u članku „Prilike u Skopskoj nadbiskupiji od kasnog Srednjeg vijeka do XIX. Stoljeća“ opisuje prilika toga doba.

Rad „Katolici istočnog obreda u Makedoniji“ djelo je Zorana I. Stojanova u kojemu autor obrađuje povijest katolika istočnog obreda u Makedoniji od 1859. i Kukuške unije do danas.

Profesor emeritus Niko Ikić u radu „Važnost ekumenizma i dijaloga za Katoličku Crkvu u Makedoniji na primjeru katolika istočnog obreda“ govori o Kukuškoj uniji i ekumenskim nastojanjima u Makedoniji.

Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutor autor je članka „Kanonski i pravni položaj Katoličke Crkve u Makedoniji od 1914. do 2018. godine“. Na kraju ove studije nalazi se cjeloviti tekst 16 ključnih dokumenata, crkvenih i državnih koji su ravnali životom Crkve u Makedoniji.