Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Doc. dr. sc. s. Bernarda HORVAT

Docentica na Katedri kanonskog prava

Ivana Cankara 18
BiH – 71000 Sarajevo
E-mail: sr.bernarda.horvat@gmail.com

 

Biografija

Bernarda Horvat rođena je 5. veljače 1969. u Varaždinu (Hrvatska), od oca Dragutina i majke Veronike, rođ. Jurišak. Sakramente kršćanske inicijacije primila je u Župi Svetog Ilije (kod Varaždina). Osmogodišnju školu završila je u Svetom Iliji 1983., a iste godine primljena je u kandidaturu Družbe Kćeri Božje ljubavi u Zagrebu, gdje pohađa Pedagoški obrazovni centar „Bogdan Ogrizović“ i maturira 1987.

Poslije dvogodišnjeg novicijata, u istoj redovničkoj Družbi 5. kolovoza 1989. položila je prve a 5. kolovoza 1994. doživotne redovničke zavjete.

Godine 1991. upisala je studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem postiže stručnu spremu sedmog (VII/1) stupnja i stručni naziv diplomirani teolog (bakalaureat u teologiji).

Od 1996. do 1999. odgojiteljica je kandidatica i postulantica Kćeri Božje ljubavi u Zagrebu.

Od 1999. do 2004. studira kanonsko pravo u Rimu. Dana 27. veljače 2002. završava magisterij iz kanonskoga prava na Fakultetu kanonskoga prava Papinskoga lateranskog sveučilišta, a 25. veljače 2005. na istom Sveučilištu brani disertaciju i stječe akademski naslov »doktor kanonskog prava« (Doctor in Iure Canonico).

Godine 2004. imenovana je provincijalnom tajnicom Provincije Božje providnosti Družbe Kćeri Božje ljubavi sa sjedištem u Zagrebu te tu dužnost vrši do ljeta 2007., kad je na Generalnom kapitulu iste Družbe u Grottaferrati (Rim) izabrana za vrhovnu savjetnicu za razdoblje od šest godina (do ljeta 2013.).

Dana 14. rujna 2006. imenovana je, na pet godina, braniteljem veze pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu.

Članica je Hrvatskog kanonističkog društva od njegova utemeljenja 28. listopada 2010. u Zagrebu. Do sada je sudjelovala na nekoliko međunarodnih simpozija crkvenih pravnika.

Od akademske godine 2013./14. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu predaje kolegije kanonskoga prava: Kaznene mjere i postupci, Vremenita crkvena dobra, Božji narod i Naučiteljska služba Crkve.

Dana 31. listopada 2013. imenovana je, na pet godina, sucem Međubiskupijskog ženidbenog suda drugoga stupnja Vrhbosanske crkvene pokrajine. Na istu službu imenovana je 2. rujna 2019.

Od akademske godine 2013./14. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu zaposlena je u zvanju više asistentice, a od akademske godine 2017./18. u zvanju docentice na Katedri kanonskoga prava.

 

Bibliografija

Autorske knjige:

Doktorska disertacija:

  1. „La vita fraterna in comune negli istituti religiosi di vita consacrata e nella Congregazione delle Figlie della Divina Carità secondo l’ordinamento attuale e il Diritto proprio. Analisi comparativa“, Roma 2005.

 

Studijski članci:

  1. „La vita fraterna in comune negli Istituti Religiosi (I)“, Commentarium pro religiosis et missionariis 86 (2005.), 211-248.
  2. „La vita fraterna in comune negli Istituti Religiosi (II)“, Commentarium pro religiosis et missionariis 87 (2006.), 77-129.
  3. „Odvajanje članova od redovničke ustanove, s posebnim osvrtom na postupak otpuštanja članova“, Josip ŠALKOVIĆ (ur.), Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26.-27. X. 2009., (Zagreb: Glas Koncila, 2010.), 257-276.
  4. „Kategorije opće i partikularno u ekleziologiji II. vatikanskog koncila i kanonističkom govoru”, Vrhbosnensia 19 (2015.), 429-449.
  5. „Teološko-pravna težišta poruka Ivana Pavla II. za Dan posvećenog života“, Vrhbosnensia 21 (2017.), 257-287.

 

Recenzije:

  1. Zaručništvo i priprava za ženidbu, Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, 11.-12. listopada 2013., (Zagreb: Glas Koncila, 2015.).

Ažurirano 14. 11. 2019.