Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Prof. dr. sc. Mato ZOVKIĆ

Profesor Svetog pisma NZ
Kaptol 7
71 000 Sarajevo
Tel: +387-33-225-498
E-mail: mato.zovkic@bih.net.ba

Biografija

Rođen 9. svibnja 1937. u Donjoj Tramošnici, općina Gradačac, Vrhbosanska nadbiskupija. Roditelji Marijan i Manda r. Ivanković, uz njega kao drugog po redu, imali su još četiri sina i pet kćeri. Kao svećenički kandidat Vrhbosanske nadbiskupije srednju školu pohađao u Zagrebu i u Đakovu, gdje je maturirao u lipnju 1957. Od sredine rujna 1957. do sredine rujna 1959. služio vojni rok na Prevlaci u Boki Kotorskoj i u Beogradu. Studij teologije započeo na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu u listopadu 1959. U desetom semestru prešao na nastavak studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu; diplomirao u lipnju 1965., a licencijat teologije postigao koncem listopada 1965.

Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen u Đakovu 29. lipja 1963.Nakon nepune godine dana kapelanske službe u Travniku, nadbiskup Alaupović šalje ga ponovno na KBF u Zagreb radi doktorandske godine i pripremanja doktorske disertacije. Usmeni ispit za doktorat položio sam 15. listopada 1968., a disertaciju s naslovom „Obnova struktura Crkve u Duhu Svetom prema Drugom vatikanskom saboru” obranio 16. listopada 1968. te 30. lipnja 1969. bio promaknut u doktora teologije, nakon objavljivanja izvatka iz disertacije. U međuvremenu bio privremeno kapelan u Crkvici (Zenica), te tri mjeseca ponovno u Travniku, da bi ga nadbiskup Čekada 26. listopada 1968. imenovao župnikom Župe Srca Isusova u Sarajevu (katedrala). Od te službe razriješen 19. rujna 1969. i upućen na studij Svetog pisma u Rim na Papinski biblijski institut, gdje je u lipnju 1972. postigao licencijat iz Svetog pisma.

U listopadu 1972. počeo predavati Novi zavjet i ekleziologiju na Vrhbosanskoj teologiji u Sarajevu i imenovan prefektom studija. Uz to, kao gostujući profesor predavao u ak. god. 1973./1974. Sveto pismo na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu. Od listopada 1976. do srpnja 1983. bio rektor Vrhbosanskog  bogoslovnog sjemeništa i Vrhbosanske teologije. U listopadu  1980.,  s dopuštenjem nadbiskupa Jozinovića, uzeo „subotnju godinu” studijskog odmora te kroz devet mjeseci pohađao odabrana predavanja na Papinskom biblijskom institutu u Rimu. Završivši program doktorandske godine, stekao naslov „candidatus ad doctoratum in re biblica ‒ kandidat za doktorat iz Svetog pisma”. Pronašao moderatora za doktorsku disertaciju i službeno rezervirao naslov „Novi čovjek u poslanici Efežanima“. Međutim, dajući prednost objavljivanju egzegetskih radova na hrvatskom jeziku, odustao 1985. od pripremanja doktorske disertacije na PBI-u. Imenovan  7. siječnja 1985. kanonikom vrhbosanskim, a 23. siječnja 1987. generalnim vikarom vrhbosanskim.   Apostolski administrator Vrhbosanske nadbiskupije biskup Ćiril Kos 19. travnja 1990. imenovao  ga svojim delegatom s ovlastima generalnog vikara. Novi nadbiskup msgr. Vinko Puljić imenovao ga generalnim vikarom 5. travnja 1991. i tu službu obavljao do 1. srpnja 2008. Savjetnikom Kongregacije za katolički odgoj na pet godina imenovan sam 11. rujna 1993. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga 21. prosinca 1993. svojim počasnim prelatom s pravom na naslov „monsinjor“ Od 1982. do 1986. bio  član komisije biskupa Žanića za ispitivanje međugorskih događanja.

U skladu s Pravilnikom KBF-a u Zagrebu o privatnim docentima, nakon što je M. Z. udovoljio svim normama, veliki kancelar Fakulteta nadbiskup Franjo Kuharić dodijelio mu je 4. ožujka 1986. diplomu „naslovnog docenta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu pri katedri Sv. Pisma Novog zavjeta”. U dva navrata biran i imenovan za potpredsjednika Instituta za biblijski pastoral pri KBF-u u Zagrebu. Od 1997. god., kad je na Vrhbosanskoj teologiji pokrenut časopis Vrhbosnensia, jedan je od članova uredničkog vijeća. Kardinal Vinko Puljić, kao predsjednik BK BiH, imenovao ga 26. lipnja 2006. redovitim profesorom na katedri Svetoga pisma Novoga zavjeta.

M.Z. sudjelovao je na znanstvenim skupovima koji se bave biblijskim i ekleziloškim temama te ekumenskim i međureligijskim dijalogom. Dekan dr. Zdenko Spajić razriješio ga, zbog godina, 7. svibnja 2009. službe redovnog profesora na Vrhbosanskoj teologiji. Kroz još dvije akademske godine nastavio predavati izborne predmete. Zbog navršene dobi za mirovinu prema crkvenom pravu, 9. svibnja 2012. umirovljen od aktivne svećeničke službe, ali predvođenje mise na engleskom u katedrali, koje je preuzeo u lipnju 1996., nastavio do početka adventa 2014. Kardinal Puljić šalje ga povremeno i kao umirovljenika na međureligijske skupove kao svoga delegata. Na prijedlog KBF-a Sarajevo, uz pismenu suglasnost Fakultetâ humanističkih nauka, Senat Univerziteta u Sarajevu dodijelio mi je 26. studenoga 2015. počasno akademsko zvanje, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu. Evanđeoski teološki fakultet u Osijeku dodijelio mi je Ekumnesku povelju za 2017. godinu, 28. listopada.

 

Bibliografija

Knjige

 1. Obnova Crkve prema II. Vatikanskom saboru, Kršćanska sadašnjost (KS), Zagreb 1969. 71 str. (izvadak iz disertacije).
 2. Crkva kao narod Božji. Katolička ekleziologija, KS, Zagreb 1976., 325 str. Građa drugog dijela ove knjige, str. 91‒224, prvotno pisana za niz komentara saborskih dokumenata i izašla u knjizi: R. BRAJČIĆ ‒ M. ZOVKIĆ, Dogmatska konstitucija o Crkvi Lumen gentium I, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb 1977., str. 185‒324.
 3. Crkva Božja na putu zemaljskom, Vrelo života, Sarajevo 1984., 155 str.
 4. Isus objavitelj Boga ljubavi, Provincijalat hrvatske provincije Družbe Isusove, Zagreb 1986., 142 str. džepnog formata. Građa ove knjige izlazila je u Glasniku Srca Isusova i Marijina 1985. god. kao komentar odabranih poglavlja Ivanova evanđelja.
 5. Pavlove poslanice. Povod i sadržaj, Crkva na kamenu, Mostar 1988., 75 str. džepnog formata.
 6. Riječ Božja u riječi ljudskoj. Odrasli pred Biblijom, Crkva na kamenu, Mostar 1989., 158 str. džepnog formata.
 7. Isusove paradoksalne izreke, Studia vrhbosnensia 6, Vrhbosanska katolička teologija, Bol ‒ Sarajevo 1994., 296 str., Summary in English, p. 248‒258.
 8. Lukino evanđelje u našoj misi. Biblijski komentar misnih čitanja u godini C, Liturgijska pomagala 35, KS, Zagreb 1995., 429 str.
 9. Matejevo evanđelje u našoj misi. Biblijski komentar misnih čitanja u godini A, Liturgijska pomagala 36, KS, Zagreb 1995., 454 str.
 10. Markovo i Ivanovo evanđelje u našoj misi. Biblijski komentar mi snih čitanja u godini B, Liturgijska pomagala 37, KS, Zagreb 1995., 515 str.
 11. Međureligijski dijalog iz katoličke perspektive u Bosni i Hercegovini, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 1998.,304 str.
 12. Isus u Evanđelju po Luki, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 2002., 557 str., Summery in English, p. 479‒497.
 13. Riječ Božja u liturgiji Crkve. Komentar nedjeljnih čitanja – A, Naklada sv. Antuna, Zagreb 2007, 412 str.
 14. Riječ Božja u liturgiji Crkve. Komentar nedjeljnih čitanja – B, Naklada sv. Antuna, Zagreb 2009, 304 str.
 15. Riječ Božja u liturgiji Crkve. Komentar nedjeljnih čitanja – C, Naklada sv. Antuna, Zagreb 2009, 310 str.
 16. ‘Poslužitelj Krista Isusa među poganima’. Egzegetsko-teološke studije o Pavlu, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 2008, 573 str.
 17. Iskustvo ekumenskih i religijskih susreta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2010, 270 str.
 18. Jakovljeva poslanica u Bibliji i Crkvi, Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb 2011, 312 str.
 19. Poziv biblijskih proroka, KS, Zagreb 2012, 299 str.
 20. Iskuststvo svećeničkog poziva u Bosni 1963 ‒ 2013. godine, Sarajevo, Katolički bogoslovni fakultet 2014, 354 str.
 21. Majka Isusova u dijalogu kršćana, muslimana i Židova, Radio Marija, Sarajevo 2015, 272 str.
 22. Pozitivna recipročnost u religijskim odnosima, Sarajevo, Napredak 2015., 528 str.
 23. Isusove parabole – slike o kraljevstvu Božjem, KBF Sarajevo 2017, 352 str.
 24. Pedeset godina moga teološkog pisanja (1967.-2017.), Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo 2018, 69 str.
 25. Dialogue between Catholics and Muslims in Bosnia and Herzegovina, CNS Sarajevo 2018, 401 str.
 26. Jakovljeva poslanica: prijevod i komentar, KBF Sarajevo i Glas Koncila Zagreb 2021, 484 str.

EGEGETSKI, EKLEZIOLOŠKI, POVIJESNI I MEĐURELIGIJSKI ČLANCI

1. Crkva u teologiji celebracije, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije (VjĐiSB) 1967, 50‒52.
2. Predsjedanje i stil celebracije, u: VjĐiSB 1967, 73‒75.
3. Liturgijska obnova u Holandiji, u: VjĐiSB 1967, 116‒118.
4. Obnova teološkog studija i svećeničkog odgoja u Holandiji, u: VjĐiSB 1967, 145‒146.
5. Teološki domet i granice prijevoda Dogmatske konstitucije o Crkvi, u: Crkva u svijetu (CUS) 1968, 3, 62‒73.
6. Deklaracija o kršćanskom odgoju u svjetlu ostalih koncilskih dokumenata, u: Dokumenti 11, KS, Zagreb 1968., 21‒35 (džepni format).
7. Plodna nesigurnost u Crkvi, u: Svesci 17‒18 (1969), 23‒29.
8. Poslanje Crkve i mijenjanje svijeta, u: CUS 1970, 230‒237. 1971.
9. Reforma, prilagođenje ili obnova Crkve, u: CUS 1971, 232‒242.
10. Duh Božji u graditeljima humanijeg svijeta, u: CUS 1972, 135‒140.
11. Isusova nastupna propovijed u Kafarnaumu (Mt 4,17), u: Bogoslovska smotra (BS) 1972, 177‒191.
12. Okupljanje Crkve pod križem prema Mateju 27,45‒56, u: Jukić 2 (1972), 34‒42.
13. Koncilska nauka o vjerskoj slobodi, u: Jukić 4 (1974), 6‒18.
14. Kršćani kao obraćeni Gospodinu (Dj 9,32-35; 11,19-21), u: BS 1974, 507‒523.
15. Biblijska propovijed, u: CUS 1974, 367‒371.
16. Susretanje s Bogom čitanjem Svetog pisma, u: VjĐiSB 1974, 95‒96; 101‒102.
17.. Obraćenje i obnova Crkve kao uvjet i pratnja evangelizaciji, u: BS 1975, 221‒233.
18. Koncilske i pokoncilske smjernice o pastoralnoj inicijaciji bogoslova, u: Obnovljeni život (OŽ) 1976, 48‒62.
19. Zajednica novog života u Kristu (Ef 2,14-18; 4,20-24 i paral), u: BS 1976, 209‒228.
20. Vjerom prožeta i obdržavana bezbračnost (Mt 19,11-12; Lk 18,29-30; 1 Kor 7), u: VŽ 1976, 110‒121.
21. Saborska nauka o nadahnuću i istini Sv. Pisma, u: Svesci 30 (1977), 91‒100.
22. Novozavjetna podloga za krštenje djece, u: BS 1978, 121‒132.
23. Poziv proroku u sužanjstvu (Iz 40,1-11), u: CUS 1978, 317‒327.
24. Marija u Stadlerovim pastirskim poslanicama, u: A. REBIĆ (ur.), Bogorodica u hrvatskom narodu, KS, Zagreb 1978., str. 91‒101.
25. Povod i sadržaj Pavlovih zahvalnih molitava, u: Nova et Vetera (NeV) 1979 (Sarajevo), 17‒32.
26. Posvećenost i svetost Crkve prema Ef 5,25b-27, u: BS 1979, 419‒434.
27. Sveto pismo kao predmet teološkog studija kod nas, u: Svesci 35 (1979), 63‒78.
28. Duh Božji u prebivalištu Božjem prema poslanici Efežanima, u: VŽ 1979, 171‒189.
29. Rast djece u vjeri uz roditeljsko ‘urazumljivanje Gospodnje’ (Ef 6,1-4), u: Kateheza 1980, 1, 17‒21.
30. Eklezijalnost župe i biskupije, u: Nova ets Vetera 1980, 15‒32.
31. Isus kod Marte i Marije (Lk 10,38-42), u: CUS 1980, 199‒212.
32. Prijevod poslanice Efežanima kod Rupčića i Dude-Fućaka, u: BS 1981, 496‒512.
33. Crkva ‒ kler ili narod?, u: CUS 1982, 100‒111.
34. Nezasluženo milosrđe Božje u odabiranju ‘Izraela’ od Židova i pogana (Rim 9,14-29), u: Nova et Vetera 1982, 9‒38.
36. Razgovor s poglavarima o pokoncilskom sjemeništu, u: Spectrum XVI (1982), l, 51‒66 (na 9 pitanja uredništva odgovorili rektori iz Đakova Marin Srakić, Rijeke Ivan Devčić, Splita Tomislav Karaman, Sarajeva M. Zovkić i Grkokatoličkog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu P. Repčan).
37. Isus privlači i obraća strpljivom patnjom (Lk 22-23), u: Kateheza 1983, 3, 15‒26.
38. Blaženstva ‒ Isusov poziv na spašeničko i spasotvorno ćudoređe (Mt 5,3-12; Lk 6,20-26), u: Nova et Vetera 1983, 9‒19.
39. Isus patnik i čovjekova patnja u Novom zavjetu, u: BS 1983, 186‒208.
40. Parabola o ludom bogatašu (Lk 12,13-21), u: OŽ 1984, 255‒271. 290‒296.
41. Kongresno geslo ‘Dođi, Gospodine Isuse’ (1 Kor 16,19-23; Otk 22,16-21), u: Služba riječi 148 (1984), 4‒17.
42. Partneri u braku ‒ slika Boga saveznika (FC 11-16; 56; 64), u: Obitelji, postani što jesi. Radovi sa simpozija o Pobudnici pape Ivana Pavla II. ‘Familiaris consortio ‒ Obiteljska zajednica’ u Đakovu, od 28. do 30. studenog 1983, Đakovo, Izd. Biskupski ordinarijat 1984., str. 30‒47.
43. Crkva putujuća i suputnička, u: BS 1984, 468‒515. Isti članak objavljen u knjizi A. REBIĆ (izd.), Naša prošteništa i Crkva na putu. Zbornik radova Trećeg hrvatskog mariološkog simpozija, KS, Zagreb 1985., str. 468‒515.
44. Biblijski satovi s mladima i odraslima, u:Kateheza1985, 2, 61‒68.
45. Biblija u našoj katehezi, u: Kateheza 1985, 4, 21‒40.
46. Pavlova suradnja s laicima, u: CUS 1985, 307‒313.
47. Proslavljeni Isus ‒ izvor vode žive (Iv 7,37-39; 19,31-37), u: Gle ovo Srce. Konferencije o štovanju Presvetog Srca Isusova, Symposion, Split 1986., str. 55‒91.
48. Provedenost i provodivost II. vatikanskog sabora u Vrhbosanskoj metropoliji, u: P. BABIĆ ‒ M. ZOVKIĆ (prir.), Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću. Povijesno-teološki simpozij prigodom stogodišnjice ponovne uspostave redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo1. i 2. srpnja 1982, Studia Vrhbosnensia 1, Vrhbosanska visoka teološka škola Sarajevo 1986., str. 335‒359.
49. Ostvarenje Koncila u našoj Crkvi, u: CUS 1986, 125‒136.
50. Starozavjetni i novozavjetni sadržaj četvrte zapovijedi, u: BS 1986, 26‒42.
51. Peta zapovijed u Starom i Novom zavjetu, u: Kateheza 1986, 1, 5-16.
52. Zbornost Crkve na sinodi i konferenciji biskupa, u: VjĐiSB 1987, 3‒6.
53. Žene kršćanke u Prvoj poslanici Timoteju, u: CUS 1987, 165‒169.
54. Soll man aufgrund des Pilgerstroms in Međugorje die Echtheit der Erscheinungen voraussetzen?, u: Kirche ‒ Schweizerische Kirchenzeitung (Luzern) 1987, Nr. 31‒32 (30. Jul 1987), 498‒502.
55. Katoličko gledanje na službe i ustanove u otajstvu Crkve, u: Skrivnost Cerkve in službe v Cerkvi. VII. medfakultetski ekumenski simpozij, Ljubalja-Stična 22‒25. septembra 1986, Izd. in založila Teološka fakulteta v Ljubljani 1988., str. 11‒39.
56. Navještaj riječi Božje u sakramentalnim slavljima, u: Ulogasvećenika u liturgiji, Riječ i život 2, VVTŠ, Sarajevo 1988., str. 7‒38.
57. Sportske igre kao izraz ljudske tjelesnosti i kao metafora u Bibliji, u: S. NIMAC (izd.), Tijelo, sport i teologija, Franjevački samostan Gospe Lurdske, Zagreb 1988., str. 21‒31.
58. Marija u Stadlerovim pastoralnim poslanicama u: Ž. PULJIĆ (izd.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Studia vrhbosnensia 3, VVTŠ, Sarajevo 1989., str. 127‒140. Prvi puta rad objavljen u knjizi A. Rebić (izd.), Bogorodica u hrvatskom narodu, KS, Zagreb 1978., str. 91‒101.
59. Korijeni prava pojedinaca i zajednica u Svetom pismu, u: OŽ 1989, 385‒402.
60. Crkva i nacija iz Pavlove perspektive, u: VjĐiSB 1989, 103‒106; 138‒142.
61. Duh životvorac Crkve, u: BS 1989, 20‒39.
62. Od onoga koji ima oduzet će se i onoi što ima (Lk 8,18; 19,26), u: U službi Riječi. Spomenspis O. Franje Careva, OFM; akarska, Služba riječi 1991, 109‒120. Isti tekst objavljen u knjizi: M. Zovkić, Isusove paradoksalne izreke, str. 125‒138.
63. Majka Isusova među učenicima Isusovim prema četvrtom evanđelju, u: A. REBIĆ ‒ J. MAMIĆ (izd.), Blažena Djevica Marija u kršćanskoj duhovnosti, KS, Zagreb 1991., str. 81‒104.
64. La teologia en la Iglesia entre los Croatas 1945 ‒ 1990, u: Scripta teologica (Pamplona) 23 (1991), 573‒588.
65. Anton Jeglič kao kanonik i pomoćni biskup u Sarajevu, u: Jegličev simpozij v Rimu, Slovenska teološka akademija, Celje 1991., str. 37‒62.
66.  Različite teologije a jedna vjera u Novom zavjetu, u: BS 1991, 214‒231.
67. Žene u kršćanskoj zajednici prema Luki, u: F. TOPIĆ (prir.), Teološke teme, VVTŠ, Sarajevo 1991, str. 259‒269.
68. Saborska obnova Crkve: dosadašnji tok i daljnji izgledi, u: isto, str. 382‒396.
69. Sveto pismo u spisima utemeljiteljice Karmelićanki B. S. I., BS 1992, 262‒294.
70. Problematični elementi u fenomenu Međugorja, BS 1993, 76‒87.
71. Početak Vrhbosanske bogoslovije u Travniku 1890. god., u: P. SUDAR ‒ F. TOPIĆ ‒ T. VUKŠIĆ (prir.), Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890 ‒ 1990. Zbornik radova znanstvenogasimpozija održanog u Sarajevu 3. i 4. srpnja 1991. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja bogoslovije, Sarajevo ‒ Bol 1993., str. 35‒44.
72. Obitelj Tobije i Sare u Knjizi o Tobiji, CUS 1993, 252‒271.
73.Katolički Caritas u miru i ratu, CUS 1993, 460‒468.
74.Hrvatski biskupi o pitanju Bosne i Hercegovine 1990 ‒1993, Bosna franciscana 1 (1993), 105‒124.
75. Rast Crkve kao građevine i tijela u Ef 2,19-22; 4,11-16,  BS 1994, 281‒312.
76. Uključivanje Hrvata u međureligijske mirovne pokrete, CUS 1994, 45‒56.
77. Obitelj ‒ slika Božja prema Katekizmu katoličke Crkve, CUS 1994, 121‒134.
78. Međureligijski dokument o globalnoj etici predložen u Chicagu 1993, CUS 1994, 247‒262.
79. ‘Ne budite zabrinuti za sutra’ (Mt 6,34), u: M. STEINER (ur.), Synoypis theologica. Zbornik u čast p. Rudolfa Brajičića SJ prigodom 75.obljetnice života, Zagreb FTI 1994., str. 85‒127. Isti tekst objavljen u: Isusove paradoksalne izreke, str. 192‒247, uz dva velika umetka: „Starozavjetni poticaji na pouzdanje u darežljivog Boga” (193‒211) i „Slične izreke kod stoika i rabina” (231‒246).
80. Protkanost Katekizma Svetim pismom, BS 1995, 41‒57.
81. Komentirani Novi zavjet iz god. 1992. u radu skupina, VjĐiSB 1995, 77‒81.
82. Mir s Bogom i s ljudima prema Poslanici Efežanima, u: M. JOSIPOVIĆ ‒ M. ZOVKIĆ (prir.), Crtajte granice ne precrtajte ljude. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom, VVTŠ, Bol ‒ Sarajevo 1995., str. 180‒225.
83. Pavlovo kršćansko rodoljublje i gledanje na državu,  Hrvatska obzorja (Časopis Matice hrvatske ‒ Split) 1995, br. 2, 329‒340.
84. Vjerska i kulturna poruka Izaijine knjige, CUS 1995, 4,365‒380; članak objavljen i u NOVI OMANUT (Glasilo Židovske općine u Zagrebu za povijest i kulturu), Broj 9, svibanj/lipanj 1995., 6‒8.
85. Marija u grbu i pastoralnim poslanicama kardinala Vinka Puljića 1991. ‒ 1995., u:: A. REBIĆ (prir.), Marijin lik danas. Zbornik radova XII. međunarodnog mariološkog kongresa, Čenstohova, 18. ‒ 24. kolovoza 1996., KS, Zagreb 1997., str. 71‒84.
86. Izdavač i urednici ‘Vrhbosne’ od 1887. do 1945. godine, u: I. BALUKČIĆ ‒ F. TOPIĆ (prir.), Stoljeće Vrhbosne 1887 ‒ 1987., VVTŠ, Sarajevo 1996, str. 33‒66.
87. Zlouporaba religije kod sljedbenika Zvijeri u Ivanovu Otkrivenju, u: OŽ 1996/1-2, 83‒106.
88. Stadlerov komentar Matejeva evanđelja iz 1895. god., u: Hrvatska Misao (Časopis Matice hrvatske ‒ Sarajevo) 1996, 1,96‒106.
89. Crkva ‒ znak Krista u vremenu, u: VjĐiSrB 1997, 357‒360.
90. Spomen Božjih djela ‒ zalog nade u sigurnu budućnost, u: BS 1997, 171‒189.
91. Međureligijski susreti Ivana Pavla II. od Asiza 1986. do Sarajeva 1987., u: Vrhbosnensia 1997, 1, 9‒30.
92. Svjetlost u Gospodinu (Ef 5,8-14), u: Lj. MARAČIĆ (ur.), Spe gaudentes – u nadi radosni. Zbornik u povodu 80. Rođendana Fra Celestina Tomića, Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca, Zagreb 1997., str. 181‒203.
93. Dan Gospodnji u Svetom pismu i u prvoj Crkvi, u: B. ŠKUNCA (prir.), Nedjelja dan Gospodnji. Duhovno sidrište i središte hrvatskih katolika, Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zadar 1997., str. 16‒27.
94. Dokument Kršćanstvo i religije, u: Vrhbosnensia 1997, 2,289‒296.
95. Papin susret s predstavnicima muslimana i židova u Sarajevu, u: I. TOMAŠEVIĆ ‒ T. VUKŠIĆ, Papa u Sarajevu, Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Sarajevo 1997., str. 155‒171.
96. Čekadino gledanje na pokoncilsku obnovu Crkve u Hrvata, u: M. JOSIPOVIĆ ‒ M. ZOVKIĆ (ur.), Život u službi Riječi ‒ Čedomil Čekada, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 1997., str. 241‒261.
97. Susreti vjerskih poglavara Bosne i Hercegovine 1991. ‒1995., u: I. ŽIVKOVIĆ ‒ A. BELJO (ur.), Raspeta Crkva u Bosni i Hercegovini. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. ‒ 1996.), Biskupska Konferencija Bosne i Hercegovine 1997., str. 35‒81.
98. War wounds in Croatian Catholic population of Bosnia-Herzegovina, u: Religion and the War in Bosnia. Edited by Paul Mojzes, Scholars Press, Atlanta, Georgia 1998., str. 207‒217.
99. Djelovanje Duha Božjega u nekršćanskim religijama i kulturama, u: Vrhbosnensia 1998, 1, 55‒83.
100. Elementi globalne etike u Novom zavjetu, u: Interpres Verbi Zbornik u čast Ljudevita Rupčića u povodu 75. obljetnice života i 50. obljetnice svećeništva, Ziral, Mostar 1998, 179‒211.
101. Međureligijski dijalog katolika i Židova, Vrhbosnensia1998, 2, 325‒332.
102. Čitatelji i suradnici Glasnika/Vjesnika iz Vrhbosanske metropolije, Diacovensia 6 (1998), 55‒67.
103. Novozavjetni tekstovi s prividnim protužidovstvom, Vrhbosnensia 1999, 1, 119‒141.
104. Osmišljavanje ljudskog vremena slavljenjem Dana Gospodnjeg. Apostolsko pismo pape Ivana Pavla II. Dies Domini,  Vrhbosnensia 1999, 1, 143‒152.
105. Pozitivna iskustva katolika s muslimanima u nekim zemljama, Vrhbosnensia 1999,2, 257‒272.
106. Isusovo poslanje siromasima, bolesnima i potlačenima (Lk 4,16-30), u: CUS 1999, 3, 293‒311.
107. Aktivna ‘spremnost na evanđelje mira’ (Ef 6,15), u: Đakovački bogoslovi: Tražeći svjetla obnovna. Zbornik bogoslovskih tribina (1992. 1998.), Bogoslovno sjemenište, Đakovo 1999., str. 11‒29.
108. Pavlova teologija tjelesne smrti, u: N. A. ANČIĆ ‒ N. BIŽACA (prir.), Pristupi umiranju i smrti, CUS, Split 1999., str. 66‒88.
109. Deset Božjih zapovijedi i ljudska prava, u: V. BLAŽEVIĆ (prir.), Ljudska prava i katolička Crkva. Dostojanstvo osobe i temeljna ljudska prava u naučavanju Katoličke Crkve. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Sarajevu 27. 29. travnja 2000., Pravni centar, Sarajevo 2000., str. 77‒98.
110. Zalaganje religija za mir i povjerenje,  Znakovi vremena Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu (Sarajevo), Vol 3 (2000), dvobroj 7/8, 123‒141.
111. Kršćanska prošnja za kruh naš i zalaganje religija za okoliš, u: B. VULETA ‒ VUČKOVIĆ (ur.), Odgovornost za život. Zbornik radova, Franjevački institut za kulturu mira, Split 2000.,str. 179‒198.
112. Majka Isusova u Ivanovu evanđelju i Otkrivenju, u: Kačić,Sv. XXXII.XXXIII Zbornik radova „Ancilla Domini službenica Gospodnja” u čast fra Pavla Melade, Hrvatski mariološki institut 2000., str. 129‒147.
113. Mogućnosti ekumenizma i religijskog dijaloga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, BS 2000, br. 3-4, 635‒655.
114. Jubilejsko čišćenje spomena radi pomirenja i vjerodostojnog evangeliziranja, Vrhbosnensia IV (2000), 1, 9‒29.
115. Crkva i siromasi prema Jakovljevoj poslanici, u: M. CIFRAK (ur.), O kraljevstsvu Božjem novo i staro. Zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i 50 godina svećeništva, KS, Zagreb 2001., str. 313‒343.
116.  Multikulturalnost apostola Pavla, Vrhbosnensia 2001, 1, 27‒45.
117. Grijeh prema Pavlu kao otuđenje od Boga i bližnjih, u: N. A. ANČIĆ ‒ N. BIŽACA (ur.), Osobna i društvena dimenzija grijeha, CUS, Split 2002., str. 23‒51.
118. Pavlov doživljaj pred Damaskom, izvor osobne vjere u Krista i apostolske službe,  Vrhbosnensia VI (2002.), 269‒311.
119. Reconciliation in Bosnia-Herzegovina in the prospective of its Catholic inhabitants. A Contribution at the International Conference on Reconciliation in Bosnia, Dubrovnik, September 12‒14, 2002), Journal of Ecumenical Studies XXXIX (Winter-Spring 2002), 181‒185.
120. Mir s Bogom i s ljudima prema Poslanici Rimljanima, u: Vidoslov, Sabornik Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske IX (2002.), br. 26, 77‒101.
121. Kajanje i pomirenje u međureligijskoj metodi Franka Buchmana, Oproštenje i pomirenje – izazov Crkvi i društvu. Zbornik radova s međunarodne konferencije Zagreb, 09. 13 svibnja 2001, Hrvatski Caritas i Franjevački institutu za kulturu mira, Zagreb ‒ Split 2002, 186‒201.
122. ,Predaja’ i ,poklad’ u pavlovskim poslanicama, u: M. BABIĆ (ur.), Aktualnost predaje. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa prigodom 100. obljetnice rođenja Fra Karla Balića Split 06. XI. 1999., Služba Božja, Makarska 2003., str. 45‒70.
123. Kronologija Pavlova djelovanja i pisanja, BS 73 (2003.), 45‒70.
124. Ekleziologija Deklaracije Dominus Jesus, Vrhbosnensia VII (2003.), 39‒52.
125. ‘Zlatno pravilo’ kao jedan od biblijskih temelja za ljudska prava, VjĐSB CXXXI (2003.), 715‒719.
126. Odgovor religija na negativne posljedice globalizacije,  Mladi teolog 28 (2003.), 12‒20.
127. Uporaba Svetog Pisma među bosanskim krstjanima,  Vrhbosnensia VII (2003), 2, 349‒369.
128. Mariološke teme u Stadlerovu izdanju Propovijedi fra Jeronima Filipovića, u: V. KOŠIĆ (ur.), Marija u propovijedima hrvatskih obnovitelja. Zbornik radova s nacionalnoga znanstvenog skupa u Splitu, 31. svibnja 1. lipnja 2002., KS, Zagreb 2004., str. 161‒174.
129. Zlatno pravilo u kanonskim evanđeljima (Mt 7,12; Lk 6,31),u: M. VUGDELIJA (prir.), Govor na gori (MT 5-7). Egzegetsko-teološka obrada. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 12. 13. prosinca 2003., Služba Božja, Split 2004., str. 291‒318.
130. Spomen na Pavla u novozavjetnim poslanicama, u: B. VULETA, R. ANIĆ i I. MILANOVIĆ LITRE (ur.), Kršćanstvo i pamćenje. Kršćansko pamćenje i oslobođenje od zlopamćenja.Zbornik radova s međunarodnog simpozija, Trogir, 15. 17 svibnja 2003., CROPAX ‒ Franjevački institut za kulturu mira i Hrvatski Caritas, Split ‒ Zagreb 2004., str. 57‒77.
131. Pavlova multikulturalnost ‒ impuls kršćanima BiH, u: N. IKIĆ (prir.), Teološke tribine 2002. 2003., VKT, Sarajevo 2004., str. 92‒109.
132. Univerzalni moral u međureligijskom dijalogu i suradnji,, Vrhbosnensia VIII (2004), 2, 284‒304.
133. Riječ Božja u Islamu, u: B. VULETA ‒ A. VUČKOVIĆ ‒ I. MILANOVIĆ LITRE (ur.), Dijalogom do mira. Zbornik radova u čast dr. Željku Mardešiću, Franjevački institut za kulturu mira, Split 2005., str. 283‒303.
134. Nadbiskup Puljić i Vrhbosanska nadbiskupija od 1991. do 2001., Vrhbosnensia IX (2005), 2, 253‒290.
135. Četrdeseta obljetnica Drugog vatikanskog sabora iz perspektive katolika u BiH, Vrhbosnensia IX (2005), 2, 221‒234.
136. Kako svojima govoriti o svetoj knjizi drugih bez karikiranja?, Vrhbosnensia IX (2005), 1, 115‒128.
137. Recepcija Drugog vatikanskog sabora u Crkvi u Hrvata, BS 75 (2005.), 3, 687‒712.
138. Što muslimani vjeruju o Isusu i što uče o Novom zavjetu, Biblija danas III (2005.), br. 4, 14‒17.
139. Vjernička mudrost u Crkvi i svijetu prema Jakovljevoj poslanici, N. A. ANČIĆ (prir): Na granicama riječi. Zbornik u čast Mons. Drage Šimundže, CUS, Split 2005, 479‒501.
140. Dekalog kao most među Židovima, kršćanima i muslimanima, VjĐiSB 2006, 2, 103‒109.
141.Kršćani i država prema Prvoj Petrovoj poslanici,  u. M. KARAMATIĆ ‒ M. SIKIRIĆ ‒ I. ŠARČEVIĆ (ur.): Magister interpresque legis ecclesiae. Zbornik radova u čast fra Velimiru Blaževiću,zaslužnom članu franjevačke provincije Bosne Srebrene i profesoru Franjevačke teologije u Sarajevu u povodu 70. obljetnicerođenja, Franjevačka teologija, Sarajevo 2006, 167‒190.
142. Abraham – prijatelj Božji, čovjek vjere i djela prema Jakovljevoj poslanici, BS 76 (2006), 3, 755‒779.
143. Nastanak i tri izdanja Šarićeva prijevoda Svetoga pisma, u: P. JURIŠIĆ (prir.): Ivan Šarić vrhbosanski nadbiskup. Zbornik radova znanstvenoga skupa o dr. Ivanu Šariću održanog 19. siječnja 2002. u Sarajevu, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 2006, 243‒269.
144. Kontinentalne sinode u povodu jubileja 2000., Vrhbosnensia X (2006), 1, 79‒110.
145. Potrebe manjine i dominacija većine u međureligijskom dijalogu, Vrhbosnensia X (2006), 1, 137‒153.
146. Iskustvo predavanja biblijskih disciplina kandidatima na ministerijalno svećeništvo, Vrhbosnensia X (2006), 2, 295‒306.
147. Kršćanska molitva prema Jakovljevoj poslanici“, M. CIFRAK-N. HOHNJEC (ur.): Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70.obljetnice života i 40. obljetnice profesorskog rada, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2007, 467‒493.
148. Odgoj za mir u monoteističkim religijama, Lađa Časopisza promicanje odgoja i vrjednota kršćanske kulture (Zagreb) 2007, br. 4, 14‒27.
149. Usporedba Šarićeve i Zagrebačke Biblije, BS 77 (2007), 3, 665‒677.
150. Efforts of Faith Communities in Bosna-Herzegovina in Educating their Congregations for Peace, u: Johannes LÄHNEMANN (Hrsg.), Visionen wahr machen. Interreligiöse Bildung auf dem Prüfstand. Referate und Ergebnisse des Nürnrberger Forums 2006, EB-Verlag, Hamburg 2007, 332‒345.
151. Ekumenski i međureligijski odnosi u biskupiji pod vodstvom biskupa, Vrhbosnensia XI (2008), 1, 87‒103.
152. Pavlova kristocentričnost u duhovnosti i apostolatu, VjĐiSB 2008, 3, 215‒220.
153. „Faith and National Identity of Catholics in Bosnia-Herzegovina“, u:  M. IPGRAVE (ed): Buliding a Better Bridge. Muslims,Christians and the Common Good. A Record of the fourth Building Bridges Seminar held in Sarajevo, Bosnia-Herzego-ina, May 15 18, 2005,Georgetown University Press, Washington, DC 2008, 35‒39.
154. Recipročnost u ekumenskim i međureligijskim odnosima u Jugoistočnoj Europi, u:  M. PRLJEVIĆ (ur.): Doprinos Crkava i vjerskih zajednica u izgradnji trajnog mira na Jugoistoku Evrope, CIVIS, Beograd 2008, 33‒40.
155. Katoličko gledanje na religije u zemljama tranzicije, A. ALIBAŠIĆ (ur.): Religija i sekularna država. Uloga i značaj religijeu sekularnom društvu iz muslimanske, kršćanske i jevrejske perspektive sa fokusom na Jugoistočnu Europu. Međunarodni simpozij Sarajevo (BH) 21 24. oktobar/listopad 2007, Međureligijski institut u BiH, Sarajevo 2008, 37‒48. .
156. Katoličko poimanje recipročnosti u odnosima kršćana i muslimana, Vrhbosnensia XII (2008), 2, 345‒364.
157. Nasilja muslimanskih ekstremista, Riječki teološki časopis16 (2008), 2, 327‒358.
158. Govor o islamu u školskom vjeronauku, Kateheza 31 (2009), 2, 101‒111.
159. Dijalog uz svijest o razlikama u misli i praksi Dr. Ahmeda Smajlovića,  Zbornik fakulteta islamskih nauka u Sarajevu 13(2009), 121‒135.
160. Vrhosanska teologija u 37 godina moje profesorske službe, Vrhbosna 2009, 2, 212‒214.
161. Majčinstvo Crkve u sakramentu pokore i pomirenja, Vrhbosnensia 1/2009, 97‒110.
162. Većine i manjine u postkomunističkim društvima, Vrhbosniensa 2/2009, 259‒272.
163. Otvoreno pismo 138 muslimanskih teologa kršćanskim poglavarima, CUS 44 (2009), 3, 329‒352.
164. Situation in Church and Theology in Bosnia-Herzegovina, u: Albert FRANZ-Wolfgang BAUM (Hg.), Theologie im Osten Europas seit 1989:Enwicklungen und Pesrpektive, Lit. Berlin 2009, 12‒21.
165. Dialogische und polemische Wahrenhmungen des Christentums durch Muslime in Bosnien-Herzegowina, Vrhbosnensia 1/2010, 159‒171.
166. Crkva i siromasi prema Novom zavjetu, Vrhbosnensia 2/2010, 217‒235.
167. Savez Božji s Abrahamom u Rim 9-11 i dijalog sa Židovima, BS 1/2010, 129‒156.
168. Prijevod Novoga zavjeta na bosanski jezik 2009., u: Miroslav VOLF ‒ Corneliu CONSTANTINEANU ‒ Krešimir ŠIMIĆ (ur.), First Kingdom of God. A Festschrift in Honor of Prof. Dr. PeterKuzmič, Osijek, Evanđeoski teološki fakultet 2011, 163‒182.
169. Himan Tob 13,1-18 kao molitva Židova dijaspore, Vrhbosnensia, 1/2011, 31‒56.
170. Prijevod Jakovljeve poslanice kod Katančića i Dude-Fućaka, u: Marko TOMIĆ ‒ Karlo VIŠATICKI (ur.), Riječ Božja u riječi hrvatskoj. Zbornik radova s međunarodnoga simpozija prigodom 175. obljetnice prvoga hrvatskog tiskanog prijevoda Biblije 1831. 2006., Đakovo, Katolički bogoslovni fakultet 2011, 155‒207.
171. Stota obljetnica crkve u kojoj su drinske mučenice položile zavjete, Vrhbosnensia 2/2011, 392‒414.
172. Christians and Muslims in the Countries that emerged from former Yugoslavia, Vrhbosnensia 2/2011, 415‒437.
173. Pasha u novozavjetnim poslanicama, Biblija danas 1/2011,17‒21.
174. The Prticipation of Bishops at Vatican II as an Opportunity for Mutual Enrichment, u: Philippe CHENAUX-Emilio MARIN-Franjo ŠANJEK(edd), La Chiesa croata e il Concilio Vaticano II, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011, 77-92.
175. Odnosi sa Židovima, drugim kršćanima i muslimanima prema pobudnici Verbum Domini iz 2010., Darko TOMAŠEVIĆ (ur.), Tvoja Riječ nozi je mojoj svjetiljka. Zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu profesora mr. sc. Bože Odobašića, Sarajevo, KBF 2012, 345‒368.
176. Navještenje Mariji u Lukinoj teološkoj viziji (Lk 1,26-38), Vrhbosnensia 2/2012, 345‒363.
177. Dijalog prezbitera u crkvenoj i društvenoj zajednici, Vj ĐiSB 9/2012, 653‒664.
178.  Can Christians of different denominations in Bosnia-Herzegovina contribute towards inter-ethnhic reconciliation? A Presentation at the Conference of Societas Oecumenica, Belgrade, 26 ‒ 31 August 2010, u: Peter De MEY ‒ Andrew PIERCE ‒ Oliver SCHUEGRAF (ed), Mission und Einheit. Gemeinsames Zeugnis getrennter Kirchen? Tagungsbericht der16. wissenschaftlichen Konsultation der Societas Oecumenica – Mission and Unity. Common Witness of Separated Churches? Proceedings of the 16th Academic Consultation of the Societas Oecumenica, Leipzig 2012, 245‒257.
179. ‘Isus Nazarećnain, raspeti – uskrišen je’, Biblija danas 4/2012, 9‒23.
180. Dijalog i polemika s kršćanima kod bosanskih muslimana, u: Ivan ŠARČEVIĆ (ur.), 100 godina Franjevačke teologije u Sarajevu 1909. 2009., , Franjevačka teologija Sarajevo 2012, 361‒379.
181. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini, u: Ifet MUSTAFIĆ (gl. ur.), Religi e u Bosni i Hercegovini. Mongrafija vjerskih zajednica i crkava, Međureligijsko vijeće u BiH, Sarajevo 2012., 119-17-175 (paralelno hrvatski i engleski s ilustracijama u boji koje je odabrala Mag. Božana Katava).
182. Jesu li vjerski poglavari u Bosni i Hercegovini otvoreni za nove izazove?, Vrhbosnensia 1/2013, 77‒98.
183. Lukin prikaz Isusova umiranja na križu (Lk 23,33-49), Augustin KORDIĆ ‒ Ivan KARLIĆ ‒ Ivan BRADARIĆ (ur.), Znanstveni skup u povodu 5. obljetnice smrti dr. sc. Celestina Tomića, Zagreb, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca 2013, 144‒169.
184. Pavlove smjernice kršćanskim obiteljima u grčko-rimskom socijalnom okružju,u: Drago ŽUPARIĆ ‒ Karlo VIŠTAICKI (ur.), Za slobodu stvoreni. Zbornik radova povodom 70 godina života i 35 godina profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu profesora dr. sc.Tomislava Jozića, Sarajevo, KBF 2013, 157‒182.
185.Muka Isusova u Četvrtom evanđelju, Biblija danas, 4/2013, 13‒27.
186. Opraštanje i traženje oproštenja među etničkim zajednicama u Bosni i Hercegovini, Concilium 1/2013, 153‒169. Isti članak pod naslovom „Vergeben und um Vergebung bitten unter ethnischen Geiemnischaften in Bosnien-Herzegowina“, u Concilium 1/2013 (Deutsche Ausgabe), 105‒112.
187. Sloboda vjeroispovijesti i odnos prema vjernicima drugih religija, Diacovensia 2013, 4, 627‒647.
188. Vjera autora i naslovnika Jakovljeve poslanice, Vrhbosnensia 1/2014, 103‒121.
189. Američki bibličar Daniel Harrington (1940. ‒ 2014.), Vrhbosnensia 2/2014, 445‒453.
190. Učitelji vjere i prezbiteri Crkve u Jakovljevoj poslanici, u: Mario CIFRAK ‒ Dario TOKIĆ (ur.), Da istina evanđelja ostane kod vas (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića, OFM, povodom 70. godine života, Zagreb, KS 2014, 321‒344.
191. Kristov uskrsni nalog prema Luki, u: Gospodin je moja snaga i moja pjesma. Zbornik radova u čast mons. dr. Franje Komarice povodom 25. obljetnice upravljanja Banjolučkom
biskupijom (1989.
2014.), Banja Luka, Izd. Banjolučka biskupija 2014, 185‒206.
192. Draganovićevo djelovanje nakon prisilnog povratka iz emigracije (1968. ‒ 1983.), u: Darko TOMAŠEVIĆ ‒ Miroslav AKMADŽA (ur.), Krunoslav Stjepan Draganović – svećenik,povjesničar i rodoljub. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog simpozija o Krunoslavu Stjepanu Draganoviću povodom 110. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti odt- žanom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 8. 10. 11. 2013. godine, Sarajevo, KBF 2014, 479‒500.
193. Crkva u Evanđelju po Mateju, Bibija danas 3 ‒ 4/2014, 20‒32.
194. Vjera kao tradicija zajednice i kao osobni izbor. Izlaganje na tribini Centra za dijalog – Vesatijja u, Sarajevu, 27. 11. 2014, Vrhbosnensia 1/2015, 191‒208.
195. Ukazanje uskrslog Krista učenicima s Tomom (Iv 20,24-31), Vj ĐiSB. 3/2015, 4‒13.
196. Muslime in Bosnien-Herzegowina zwischen inneren Dialog und Beziehungen zu Andersglaubenden, u: Religionen Unterwegs (Wien, Forum fűr Weltreigionen), Nr. 2. Juni 2015, 4‒9.
197. Biskupi u Crkvi prema Novom zavjetu i Drugom vatikanskom saboru, u: Tomo VUKŠIĆ (prir.), U jedinstvu, slobodi i ljubavi. Zbornik u povodu 25. obljetnice biskupske službe mons. dr. Želimira Puljić, zadarskoga nadbiskupa i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, Zadar 2015, 21‒44.
198. Odgoj za ekološku etiku i duhovnost, prema enciklici pape Franje o skrbi za zajednički dom, Vj ĐiSB 4/2016, 4‒10.
199. Nadbiskupija vrhbosanska i Crkva u BiH u 25 godina službe nadbiskupa Vinka Puljića, Vrhbosna 1/2016, 99‒111.
200. Starozavjetni citati u Lukinu tumačenju muke Kristove, u: Božo LUJIĆ ‒ Darko TEPERT (ur.), Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života, Zagreb 2015, 163‒182.
201. Pavlova kritika homoseksualnosti među poganima grčkorimske kulture, Vj ĐiSB 2016, 5, 35‒42.
202. Križ Isusov u Novom zavjetu kao izraz prihvaćanja nasilne smrti, Vrhbosnensia 1/2016, 63‒80.
203. Vjera etnički različitih krštenika u Crkvu koja je jedna, u: Niko IKIĆ i Aleksandar KOVAČEVIĆ (prir.), Jedna, sveta, opšta i apostolska Hristova Crkva. Kongarovi pogledi u prošlost – otvaranje perspektive budućnosti. Zbornik radova s Međunarodnog naučnog simpozijuma povodom 20-godišnjice smrti Iva Kongara i objavljivanja njegove knjige Devet vekova kasnije, održanog 28. maja 2015. na Pravoslavnombogoslovnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016., 101‒128.
204. Prorok Ilija u Novom zavjetu – uzor vjernicima i nadahnuće Isusu, u: Jure ZEČEVIĆ (ur.), Prorok Ilija. Zbornik radova o sv. Iliji u povodu 10. obljetnice Samostana-duhovnog centra Karmel sv. Ilije 2006. 2016., Karmelska izdanja, Zagreb 2016, 37‒70.
205.The Encounter between Christianity and Islam in Bosnia and Herzegovina. A Missiological Prospective, u: Mission in Central and Eastern Europe: Realities, Perspectives, Trends, edited by Corneliu Constantieanu, Marcel V. Mācelaru, Anne-Marie Kool and Mihai Himcinschi, Oxford 2016, 252‒269.
206. Uvod. Pismo pomirenja poljskih i njemačkih biskupa 1965. godine kroz pozitivna iskustva drugih, u: Mehmed A. AKŠAMIJA, Letter, pismo Brief,list, Centar za dijalog Vesatijja, Sarajevo 2017, 209‒217.
207. Moje iskustvo suradnje s kroatistima u prijevodu Tob i Jak za projekt novoga prijevoda Biblije, Biblija danas 2/2017, 18‒23.
208. Reception of Vatican II Teaching on the Eastern Orthodox Churches by Croat-Catholic and Serb-Orthodox Theologians, u: Begegnung der Kirche in Ost und West im Spiegel der synodalen Strukturen. Festschrift zum 70. Geburtsttag von Petar Vrankic, Herausgegeben von: Johannes Grohe, Gregor Wurst, Zvjezdan Strika, Hermann Fischer, EOSVerlag, St. Ottilien 2017, S. 449‒474.
209. Koncelebrirana euharstija umirovljenih prezbitera, VjĐiSB 11/2017, 13‒25.
210. Američki bibličar Joseph A. Fitzmyer, D. I. (1920. ‒ 2016.), Vrhbosnensia 1/2017, 289‒309.

 1. Vladavina Božja u parabolama iz Lukina evanđelja, Stipo KLJAJIĆ-Mario CIFRAK (ur.), Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, Zagreb, KS 2018, 307-341.
 2. Peter’s Justification of his Mission to the Gentiles in Acts 11:1-18, Fabrizio MERONI (ed), Missio ad Gentes in the Acts of the Apostles, Roma, Urbaniana University Press 2019, 169-190.
 3. Tolerantni dijalog između kršćana i muslimana, CUS 54 (1/2019), 82-104.
 4. Deklaracija o ljudskom bratstvu za mir u svijetu i zajednički život, Vrhbosnensia 1/2019, 373-380.
 5. Mudrosna antropologija Jakovljeve poslanice, BS 2/2020, 255-282.
 6. Rupčićev prijevod i kratki komentar Jakovljeve poslanice, Bosna francisacana 52 (2020.), 35-50.
 7. Karlo Cankar, Slovenac svećenik u Bosni (1877.-1953.), Vrhbosnensia 1/2020, 59-101.
 8. +Dr. sc. Vikica Vujica (1951.-202.), Vrhbosnensia 2/2020, 458-462.
 9. Jeronimov prijevod Knjige o Tobiji, Vrhbosnensia 1/2021, 57-76.
 10. Prijevod Svetoga pisma – pastoralni ili teološki?, Vrhbosnensia 2/2021. (u tisku).
 11. Biblija na bosanskom – egzegetska prosudba, Vrhbosnensia 2/2021. (u tisku).

Uz ove znanstvene radove objavio 200 pučkih članaka  koji su navedeni u knjižici Pedeset godina godina moga teološkog pisanja (1967.-2017.)

PRIJEVOD TEOLOŠKIH KNJIGA I DIJELOVA BIBLIJE

1. W. J. HARRINGTON, Uvod u Novi zavjet spomen ispunjenja, KS, Zagreb 1975., 519 str. Izvornik: Record of the Fulfillment The New Testament, London 1968. Pretisak istog izdanja kod KS 1983. i 1990.
2. W. J. HARRINGTON, Uvod u Bibliju spomen objave, KS, Zagreb 1977., 171 str. Izvornik: Record of the Revelation The Bible, Chicago 1965.
3. W. J. HARRINGTON, Uvod u Stari zavjet spomen obećanja, KS, Zagreb 1977., 456 str. Izvornik: Record of the Promise The Old Testament, Chicago 1965.
4. R. E. BROWN i dr.: Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta,KS, Zagreb 1980. Pretisak istog izdanja 1993. Izvornik je dio komentara cijelog SP s tematskim člancima o teologiji SZ i NZ te o biblijskoj arheologiji, povijesti itd.: The Jerome Biblical Commentary, Englewood Cliffs, N. J. 1968.
5. 7. F. PROKSCH, Mnogo glasova jedna vjera. Novozavjetna teologija. Njezini počeci, razvitak i osnovni smjerovi, KS, Zagreb 1988. Izvornik: Anfänge, Entfaltung und Grundzüge neutestamentlicher Theologie, KBW, Stuttgart 1982.
6. D. J. HARRINGTON, B. V. VIVIANO I DR., Komentar evanđelja i Djela apostolskih, VKT, Sarajevo 1997., 738 str. Prijevod s engleskog iz: New Jerome Biblical Commentary, Geoffrey Chapman, London 1992, 587‒765.1316‒1328.
7. Joachim GNILKA, Biblija i Kur’an. Što ih povezuje, što radzvaja, Zagreb, KS 2007. Izvornik: Bibel und Koran – Was sie verbindet, was sie trennt, Freiburg 2005.
8. Sveto pismo Nvoga zavjeta. Preveo dr. Ivan Ev. Šarić. Četvrto popravljeno izdanje. Biblijska revizija Mato Zovkić. Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb 2006.
9. Od 2001. do 2018. uključen u projekt Prijevod Biblije na standardni hrvatski koji koordinira Hrvatsko biblijsko društvo u Zagrebu. Za taj projekt preveo s grčkog knjige SZ: Baruhovu, Juditinu, Prvu o Makabejcima, Drugu o Makabejcima i Tobijinu;  iz NZ s grčkog preveo deset Poslanica:  Efežanima, Kološanima, Filemonu, Jakovljevu, Prvu Petrovu, Drugu Petrovu, Judinu, Prvu Ivanovu, Drugu Ivanovu, Treću Ivanovu.

10. Maurice BORRMANS, Što kršćani trebaju znati o muslimanima radi međusobnog poštovanja?, KBF Sarajevo i Glas Koncila Zagreb 2019, 151 str.

11. Mato ZOVKIĆ (ur.), Sveti Jeronim uzor u proučavanju Svetoga pisma. Dokumenti trojce Papa (1920.-2020.), Sarajevo, BK BiH 2021, 104 str.

 

RECENZIJE KNJIGA OBJAVLJENIH NA HRVATSKOM, ENGLESKOM, NJEMAČKOM, BOSANSKOM, SRPSKOM, TALIJANSKOM, ŠPANJOLSKOM I FRANCUSKOM JEZIKU

Od 1967.  do 2017. objavio 149 recenzija u hrvatskim teološkim časopisima. Popis se može pogledati u knjižici Pedeset godina moga teološkog pisanja, str. 50-69. Ovdje doneseno 69 naslova iz različitih polja njegova zanimanja.

 1. La Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Torino 1965., 905 str., Svesci 4/5 (1967), 94‒96.
 2. Sociolog u Crkvi i za Crkvu – D. SCHREUDER: Gestaltwandel der Kirche. Vorschläge zur Erneuerung, Olten 1967., 145 str., Svesci 7/8 (1967), 125‒126.
 3. O Crkvi jučer i danas ‒ E. MENNARD: L’Ecclesiologie hier et aujourd’hui, Paris 1966., 138 str., Svesci 9 (1968), 88‒91.
 4. Tradicija i promjena u Crkvi ‒ J. P. MACKEY: Tradition and Change in the Church, Dublin 1968., 192 str., Svesci 15 (1969), 72‒73.
 5. Književna struktura i teološka poruka novozavjetnih spisa ‒ W. J. HARRINGTON: Uvod u Novi zavjet, Zagreb, KS 1975, 519 str., CUS 1975, 179‒183.
 6. M. BARTH: Ephesians: Introduction, Translation, Commentary, Garden City, New York 1977, 849 str., BS 1979, 526‒527.
 7. E. P. SANDERS: Paul and Palestinian Judaism. A Comparision of Patterns of Religion, Philadelphia 1977, 627 str., BS 1981, 542‒544.
 8. W. RADER: The Church and racial hostility. A History of Interpretation of Ephesians 2:11-19, Tübingen 1978, 273 str., BS 1981, 547‒548.
 9. D. ZELLER: Juden und Heiden in der Mission des Paulus. Studien zu Römerbrief, Stuttgart 1976, 311 str., BS 1982, 465‒466.
 10. The Torah Five Books of Moses, 393 str.; The Prophets Nevi’im, 898 str.; The Writings Kethubim, 624 str. ‒ A NewTranslation of the Holy Scripture according to the MassoreticText, The Jewish publication society of America, Philadelphia 1978 ‒ 1982, BS 1982, 466‒469.
 11. D. P. SECCOMBE: Possessions and the Poor in Luke-Acts, Linz 1982, 298 str., BS 1984, 172‒174.
 12. R. E. BROWN: The Church the Apostles left behind, New York 1984, 156 str., BS 1984, 664‒669.
 13. R. E. BROWN ‒ J. P. MEIER: Antioch and Rome New Testament Cradles of Catholic Christianity, New York 1983, 242 str., BS 1984, 685‒687.
 14. Kronološki raspored i komentar četiriju evanđelja ‒ A. AUGUSTINOVIĆ: Povijest Isusova. Povijesna sinopsa evanđelja, Sarajevo i Zagreb 1984, I sv. 401 str., II sv. 463 str., CUS 1987, 81‒84.
 15. R. F. COLLINS: Letters that Paul did not write. The Epistle to the Hebrews and the Pauline Pseudepigrapha, Wilmington, Delaware 1988, 327 str., BS 1989, 485‒488.
 16. H. MERKLEIN (izd.): Neues Testament und Ethik. Für Rudolf Schnackenburg, Freiburg, Herder 1989, 595 str., BS 1989, 491‒496.
 17. M. VUGDELIJA: Božje zapovijedi: Putokaz autentičnog življenja i danas?, Makarska 1989, 249 str., BS 1990, 132‒133.
 18. Novo izdanje američkog katoličkog komentara cijelog Svetog pisma. The New Jerome Biblical Commentary edited by Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Rolland E. Murphy, Prentice Hall, Enlgewood Cliffs, New Jersey ‒ Geoffrey Chapman, London 1990, 1475 str., CUS 1992, 85‒89.
 19. Duhovni komentar Knjige o Tobiji ‒ P. DESELAERS: Das Buch Tobit (Geistliche Schriftlesung 11), Patmos Verlag, Düsseldorf 1990, 247 str., DM 45, CUS 1993, 113‒115.
 20. Međureligijski dijalog kršćanskih stručnjaka s islamom, hinduizmom i budizmom ‒ H. KÜNG ‒ J. VAN ESS ‒ H. VON STIETENCRON ‒ H. BECHERT: Kršćanstvo i svjetske religije. Uvod u dijalog s islamom, hiduizmom i budizmom, s njemačkog prevela Darija Domić, redaktura Miljenko Žagar, Naprijed, Zagreb 1994, XII+400 str., CUS 1994, 465‒470.
 21. Noel MALCOLM: Bosnia: A Short History (Kratka povijest Bosne), Croatica Christiana Periodica XVIII (1994), 174‒183.
 22. Davis JOHNSTON ‒ Cynthia SAMPSON: Religion. The Missing Dimension of Statecraf, BS 1995, 292‒301.
 23. Odgoj za mir u religioznim mirovnim pokretima ‒ G. GEBHARDT: Zum Frieden bewegen. Die friedenserzieherische Tätigkeit religiöser Fridensbewegungen. Historisch-pädagogische Analyse in religionsvergleichender Typik, E. B. Verlag Rissen,
  Hamburg 1994, 300 str., u: Hrvatska Misao 1997. (Matica hrvatska Sarajevo) br. 2, 205‒206.
 24. Etično življenje i djelovanje prema velikim regijama. Ad KHOURY (izd.): Das Ethos der Weltreligionen, Herder, Freiburg i. Br. 1993, 208 str., Vrhbosnensia 1998, 1, 161‒166.
 25. Leksikon pojmova o židovsko-kršćanskom dijalogu ‒ J. J. PETUCHOWSKY ‒ C. THOMA: Lexicon jüdisch-christilichen Begengung, Herder, Freiburg 1997, 242 str., Vrhbosnensia 1998, 2, 343‒346.
 26. Protužidovski tekstovi u Novom zavjetu ‒ D. HENZE ‒ Cl. JANSEN ‒ St. MÜLLER – B. WEHN: Antijudaismus im Neuen Testament? Grundlagen für die Arbeit mit biblischen Texten, Kaiser Taschenbücher 1997, 175 str., Vrhbosnensia 1999, 2, 346‒348.
 27. Knjiga o Abrahamu kao inspiraciji za suradnju Židova, kršćana i muslimana ‒ Karl-Josef KUSCHEL, Spor oko Abrahama. Što Židove, kršćane i muslimane dijeli a što ih ujedinjuje, Svjetlo Riječi, Sarajevo 2000., Vrhbosnensia 2000, 171‒175.
 28. Dijalog unatoč nasiljima prošlosti i nesporazumima sadašnjosti. R. HAFIZOVIĆ: Muslimani u dijalogu s drugima i sa sobom, El-Kalem, Sarajevo 2002., 351 str., Vrhbosnensia VII (2003), 1, 210‒213.
 29. Što liberalni musliman predbacuje vlastitim ekstremistima? A. MEDEB, Zloupotreba islama, IMIC-RABIC, Sarajevo 2003.204 str., Vrhbosnensia VII (2003), 2, 516‒519.
 30. Nova Vulgata za rimokatoličku liturgiju i orijentaciju prevoditeljima na žive jezike ‒ Nova Vulgata. Bibillorum Sactorum editio Sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II ratione habita, iussuPauli PP. VI recognita, auctoritate Ioannis Pauli PP II promulgata, Editio typica altera, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano
  1998., 1854 str., Vrhbosnensia VII (2003), 2, 507‒509.
 31. Knjiga o odabranim dijelovima Svetoga pisma ‒ A. POPOVIĆ: Biblijske teme. Egzegetsko-teološka analiza odabranih tekstova Staroga i Novoga zavjeta s Dodatkom, KS, Zagreb 2004, 368 str., BS 74 (2004), 3, 980‒983.
 32. Službeni odnosi Katoličke i Pravoslavne Crkve 1960. ‒ 2000. ‒ N. IKIĆ, Ekumenske studije i dokumenti. Izbor ekumenskih dokumenata Katoličke i Pravoslavne Crkve s popratnim komentarima, VKT, Sarajevo 2003., 266 str., Vrhbosnensia VIII (2004), 1, 237‒240.
 33. Knjiga o današnjem židovstvu na hrvatskom ‒ RABIN KOTEL DA-DON, Židovstvo. Život, teologija i filozofija, Profil, Zagreb 2004., 831 str., Vrhbosnensia VIII (2004), 2, 452‒455.
 34. Novi komentar Biblije za Židove vjernike ‒ Adele BERLIN and Marc ZVI BRETTER (ed.), The Jewish Study Bible, Jewish Publication Society TANAKH Translation, Oxford University Press, New York 2004., 2181 str. + 9 zemljovida u boji, Vrhbosnensia VIII (2004), 2, 449‒452.
 35. Knjiga o ulozi vjerskih zajednica u sukobima u BiH, Mitja VELIKONJA, Religious Separation and Political Intolerance in Bosnia-Herzegovina, Translated from Slovenian by Rangh’chi Ng’inja, Texas University Press 2003, 365 str., Vrhbosnensia IX (2005.) 2, 368‒372.
 36. Egzegetska studija o 1 Pt u svjetlu Filona i sociologije, Torrey SELAND, Strangers in the Light. Perspectrives on ChristianIdentity in 1 Pt, Brill, Leiden-Boston 2005, Vrhbosnensia X (2006.), 1, 185‒187.
 37. Egzegetska studija parabole o molitvi u Lk 18,1-8, Darko TOMAŠEVIĆ, The Parable about the widow and the Judge (Luke18:1-8), Pontificia studiorum universitas a s. Thoma Aq in Urbe, Romae 2005, Vrhbosnensia X (2006.), 1, 188‒190.
 38. Dizertacija o doprinosu vjernika socijalnoj obnovi i miru u BiH, Stephen R. GOODWIN, Fractured Land, Healing Nations.A Contextual Analysis of the Role of Religious Sodalities Towards Peace-Building, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main
  2006, Vrhbosnensia X (2006.), 1, 190‒194.
 39. Dokumenti Papa i Svete Stolice o nekršćanskim religijama – PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE: Interreligious Dialogue. The Official Teaching of the CatholicChurch from the Second Vatican Council to John Paul II (19632005), Edited by Francis Gioia, Pauline Books and Media, Boston 2006, 1248 str“, Vrhbosnensia X (2006.), 2, 333‒334.
 40. Kako želimo da drugi naučava o nama? David L. COPPOLA (izd): What do we want the Other to teach about us? Jewish,Christian, and Muslim Dialogues, Sacred Heart University Press, Fairfield, Connecticut, USA, 2006, XVII+421 str., Vrhbosnensia XI (2007.), 1, 196‒200.
 41. Egzegeza Matejeve verzije Ošenača, Maijan VUGDELIJA, Oče naš – Molitva Gospodnja (Mt 6,9-13). Egzegetsko-teološka obrada, Služba Božja, Split 2007, 286 str., Vrhbosnensia XI (2007.), 2, 402‒404.
 42. Zapovijedi Božje kao garant ljudskih prava u židovstvu, islamu i kršćanstvu, André CHOURAQUI, Deset zapovijedi.Deset besjeda za pomirenje čovjeka s ljudskošću, preveli s francuskog Jadranka Brnčić I Kruno Pranjić, Konzor, Zagreb 2005, 358 str., Vrhbosnensia XI (2007.), 405‒409.
 43. Anto POPOVIĆ, Novozavjetno vrijeme. Povijesno-političko i religiozno-kulturno okružje, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2007., 440 str., BS 77 (2007), 3, 590‒592.
 44. Religijske zajednice u sekularnoj državi, Ahmet ALIBAŠIĆ, Religija i sekularna država. Uloga i značaj religije u sekularnom društvu iz muslimanske, kršćanske i jevrejske perspective sa fokusom na Jugoistočnu Europu. Međunarodni simpozij Sarajevo (BiH) 21. 24. listopada 2007, EAF, KAS, MRI, Sarajevo 2008, Vrhbosnensia XII (2008.), 2, 440‒442.
 45. Anto POPVIĆ: Isusova muka i smrt prema Markovu evanđelju. Egzegetsko-teološki komentar, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009, 360 str., Bosna franciscana 17 (2009), br. 30, 311‒314.
 46. Sociološka knjiga o tri monoteističke religije u BiH: Zilka SPAHIĆ-ŠILJAK ‒ Dino ABAZOVIĆ (ur.), Monoteističko suglasje – uvod u judaizam, kršćanstvo i islam, RABIC, Sarajevo 2009, 164 str, Vrhbosnensia 1/2009, 138‒141.
 47. Katolički dokumenti za dijalog s muslimanima: CIBEDO ‒ T. GŪZELMANSUR (Hg.), Die offiziellen Dkumente der katholischen Kirche zum Dialog mit dem Islam, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2009, 691 str, Vrhosnensia. 2/2009, 300‒302.
 48. Knjiga o kraljevstvu Božjem kao središtu Isusova zalaganja, Božo LUJIĆ, Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka. Biblijska teologija Novoga zavjeta, KS, Zagreb 2010, 481 str, Vrhbosnensia 1/2010, 203‒207.
 49. Kršćani trebaju upoznavati muslimane radi dijaloga i suradnje: Maurice BORMANS, Islam i kršćanstvo, HKD Napredak, Sarajevo 2010, 246 str., Vrhbosnensia 2/2010, 416‒420.
 50. Prijevod ekumenskog komentara Biblije: Stari zavjet s uvodima i bilješkama Ekumenskog prijevoda Biblije, KS, Zagreb 2011, 2112 str. Novi zavjet s uvodima i bilješkama Ekumenskog prijevoda Biblije, KS, Zagreb 1992, 792 str., Vrhbosnesnia. 1/2011, 211‒215.
 51. Čuvanje i promicanje mira u međureligijskom dijalogu: Ina MERDJANOVA ‒ Patrice BRODEUR, Religion as Conversation Starter. Interreligious Dialogue for Peacebudiling in the Balkans, Continuum, New York 2009, 185 str., Vrhbosnesnia
  2/2011, 459‒462.
 52. Formacija kršćanskog identiteta u grčko-rimskom svijetu: Bengt HOMBERG ‒ Mikael WINNINGE (ur.), Identity Formation in the New Testament, Mor Siebeck, Tűbingen 2008, 341 str, Vrhbosnesnia. 1/2012, 232‒236.
 53. Disertacija o zauzimanju naših biskupa za pravedan mir u Bosni i Hercegovini: Mirko ŠIMIĆ, Die katholische Kirche in Bosnien-Herzegowina in der Zeit des Umbruchs (1991 1995) und im Licht der Enzyklika ‘Pacem in terris’, Saarbrű-
  cken, Sűdwestdeutscher Verlag fűr Hochschulschriften 2010, 229 str., Vrhbonensia 2/2012, 501‒504.
 54. Muslimani i kršćani u zalaganju za zajedničko dobro: Michael IPGRAVE (ur.), Izgradnja boljih mostova suradnje. Muslimani,, kršćani i zajedničko dobro. Izlaganja četvrtog seminara „Building bridges“ (Izgradnja mostova) održanog u Sarajevu 15. 18. maja 2005, Sarajevo: el-Kalem 2011, 212 str., Vrhbonensia 2/2012, 514‒518.
 55. Obitelj u Novom zavjetu u grčko-rimskom socijalnom ozračju: Carolyn OSIEK ‒ David L. BALCH, Families in the NewTesta ment World. Households and House Churches, Westminters, John Knox Press, Louisville, Knetucky 1997, 329 str., Vrhbonensia 2/2012, 518‒523.
 56. Egzegetska studija o prizoru Isusova umiranja na križu prema Luki: Gonzalo Andrés RUIZ FREITES, El carácter de la muerte de Jesús en la narración de San Lucas. Estudio exegético de Lc 23,33-49 dese la perspectiva soteriológica lucana, Vatican: Libreria editrice Vaticana 2010, 307 str,, Vrhbosnensia 1/2013, 224‒227.
 57. Drugi vatikanski sabor kao događaj većine i manjine u Crkvi 20. stoljeća: John W. O’MALLEY, What Happened at Vatican II,Cambridge, Massachusetts, The Bleknap Press of Harvard University Press 2006, 380 str., Vrhbonensia 2/2013, 435‒441.
 58. Židovstvo povijesnog Isusa i novozavjetnih spisa: Amy-Jill LEVINNE ‒ Marc Zvi BRETTLER (ur.), The Jewish AnnotatedNew Testament, New York, Oxford University Press 2011, 635 str., Vrhbosnenisa 1/2014, 261‒267.
 59. Muslimani u zemljama Jugoistočne Europe između vlastite nacije i univerzalnosti svoje vjere: Ina MERDAJANOVA, Rediscovering the Umma. Muslims in the Balkans between Nationalism amd Transnationalism, New York, Oxford University Press 2013, 198 str., Vrhbosnesnia 1/2014, 267‒273.
 60. Vjera kao poveznica starozavjetnih knjiga: Božo LUJIĆ, Vjera u Boga uvijek novih mogućnosti. Pretpostavke za biblijsku teologiju Staroga zavjeta, Zagreb, KS 2014, 451 str., Vrhbosnensia 2/2014, 455‒459.
 61. Zbirka članaka o bezrazložnom strahu od muslimana u državama s pluralnom demokracijom: Ahmet ALIBAŠIĆ ‒ Muhamed JUSIĆ (ur.), Islamofobija – pojam, pojava, odgovor, Sarajevo, Centar za napredne studije – El-kalem 2014, 585
  str., Vrhbosnensia 1/2015, 256‒261.
 62. Građa za promicanje univerzalnog etosa u pluralnoj BiH: Alen KRISTIĆ (ur.), Svjetski etos pod školskim krovom. Priručnik za integriranje svjetskog etosa u nastavne procese, Sarajevo, TPO Fondacija 2014, 153 str.; Alen KRISTIĆ (ur.), Svjetski etos. Dokumenti – utemeljenja primjene, Sarajevo, TPO Fondacija 2014, 290 str., Nova prisutnost 1/2015, 116‒125.
 63. Knjiga o religijama za nastavnike i đake: Anto LEDIĆ, Povijest religija. II. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Sarajevo, Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije 2015, 407 str. s 391 slikom u boji i ilustracijama, Vrhbosnensia 2/2015, 497‒500.
 64. Religijski elementi u nacionalnim napetostima provodom raspada Jugoslavije: Gordana OGNJENOVIĆ ‒ Jasna JOZELIĆ (ur.), Politicization of Religion, the Power of Symbolism. The Case of Fromer Yugoslavia and its Successor States, New
  York: Palgrave Macmillan, 2014, 223 str., Vrhbosnensia 1/2016, 213‒216.
 65. Disertacija o dijalogu s muslimanima prema učenju Sabora i provedbenim smjernicama trojice papa. Tomislav KOVAČ, ‘Crkva gleda s poštovanjem i muslimane’ (NA 3). (Post)koncilski zaokret u odnosima Katoličke crkve prema islamu i njegovi teološki izazovi. Vlastita naklada, Zagreb 2016, XVII+133 stranice, CUS 4, 2015, 668‒671.
 66. Engleski prijevod i komentar Kur’ana za muslimane koji žive u zapadnim zemljama. The Study Quran. A New Translation and Commentary. Seyyed Hossein Nasr, Editor-inChief, New York, Harper One 2015, LIX + 1988 str. i 11 zemljovida, Vrhbosnensia 2, 2106, 500‒512.
 67. Knjižica o Drugom vatikanskom saboru i recepciji tijekom pedeset godina. Nediljko Ante ANČIĆ, Drugi vatikanski sabor.Kratak prikaz, CUS, Split, 2016., 64 str. sa 26 fotografija, CUS 2/2017, 343‒346.
 68. Udžbenik o Bibliji za hrvatske studente književnosti. Dean SLAVIĆ, Biblija kao književnost, Zagreb 2016, 715 stranica, Vrhbosnensia 1/2017, 326‒329.
 69. Die Beträge der kroatischen Autoren für die Festschrift von Prof. dr. Petar Vrankic: Begegnung der Kirche in Ost und West im Spiegel der synodalen Strukturen. Historisch-theologische Beiträge – Festschrift zum 70. Geburtstag von Petar Vrankiä, hg. Von Johannes Grohe, Gregor Wurst, Zvjezdan Strika, Hermann Fischer, EOS-Verlag Erzabtei St. Ottilien 2017, XV+558 Seiten, Vrhbosnensia 2/2017, 521-528.
 70. Znanstveni rad o mirotvornim i humanitarnim organizacijama kršćanske provenijencije u BiH. Saudin GOBELJIĆ, Međureligijski dijalog i mirotvorstvo. Mapiranje društvenog angažmana kršćanskih međureligijskih i mirotvornih organizacija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2018, El Kalem, 96 str., Vrhbosnensia 2/2018, 339-341.
 71. Majka Isusova u polemici i dijalogu kršćana i muslimana kroz povijest i danas. Rita GEORGE-TVRTKOVIĆ, Christians, Muslims and Mary – A History, New York, Paulist Press 2018, Vrhbosnensia 2/2019, 546-549.
 72. Zorica MAROS, Nasilje u etničkim sukobima. Etika otpora, odgovornosti i oprosta, KBF Sarajevo i Glas Koncila Zagreb 2018, 290 str., BS 1/2019, 191-197.
 73. Enes KARIĆ, Bogovo roblje – roman hronika. IK Tugra, Sarajevo 2020, 577 str., 7 ilustr. Autobiografski roman o učenicima medrese u vrijeme ateističke vlasti, Bosna franciscana 53/2020, 321-325.
 74. Knjiga o teologiji smrti i kulturi sjećanja na pokojne u islamu. Nevad KAHTERAN, Amira ona koje nema, Sarajevo, vlastita naklada 2020.,48 str. s 29 fotografija u boji, Vrhbosnensia 2/2020., 472-474.
 75. Aldo STARIĆ, Kršćanska vjera. Mali biblijski uvod, Zagreb 2019, 285 str, BS 3/2020., 717-720.
 76. José Lucas BRUM TEXEIRA, Poetics and Narrative Function of Tobit 6 (egzegetska analiza puta iz Ninive u Ekbatanu), Berlin 2019, 326 str., BS 1/2021, 175-178.
 77. Slavica DODIG, Djeca u Bibliji. Prilog biblijskoj antropologiji djetinjstva, Kršćanska sadašnjost Zagreb 2020., 155 str., BS 1/2021., 182-184.
 78. Semir SALIHOVIĆ, Recepcija prijevoda Bucailleove knjige Biblija, Kur’an i nauka u Jugoslaviji, Sarajevo: Dobra knjiga 2020, 155 str., OŽ 2/2021, 271-274.
 79. Američki poznavatelj arapske povijesti u ključnim izrekama Kur’ana vidi Muhameda kao mirotvorca, ne ratnika. Juan Cole, Muhammed – poslanik mira usred sukoba imperija, s engleskog preveo Mirnes Kovač, Sarajevo 2020, 261 str., Novi Muallim 87, jesen 2021., 67-69.

Ažurirano 20. 12. 2021.