Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Mr. sc. Božo ODOBAŠIĆ

Profesor Svetog pisma SZ
Josipa Stadlera, 5
71000 Sarajevo
Tel: +387-33-236-830
E-mail: odobasa@bih.net.ba

 

Biografija

Mr. Božo Odobašić je predavač – profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Rođen je 08. srpnja 1942. u Novom Selu / Bos. Brod. U Novom Selu i Bosanskom Brodu završio je osmogodišnju školu a Nadbiskupskoj gimnaziji na Šalati u Zagrebu gdje je maturirao 1962. Studira zatim teologiju u Đakovu do 1969. Zaređen je za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije u Đakovu 29. lipnja 1968. Kapelan je dvije godine u župi Radunice k. Maglaja. Zatim je četiri godine osobni tajnik nadbiskupa Dr. Smiljan F. Čekade i bilježnik Vrhbosanske nadbiskupske kancelarije. Rektor je crkve Kraljice sv. krunice na Banjskom Brijegu u Sarajevu od 1970-1974. Dušobrižnik je u župi Pale od 1972-1973. Urednik je novoobnovljenog časopisa Vrhbosna od 1972-1974. 1974. odlazi na postdiplomski studij u Rim. Na Papinskom sveučilištu Sv. Tome Akvinskog – Angelicum i Papinskom Biblijskom institutu u Rimu studira biblijske znanosti. Na Angelicumu 1976. licencijatskom radnjom “Israele come comunità escatologica nel libro di Deuteroisaia” postiže licencijat iz biblijske teologije (Diploma Reg. E.A. 1975/76. Fo. 83.No.38. Die 2. Iunii 1976.). Studirao je 1979/80. i arhivistiku u ‘Schola Vaticana de re palaeographica diplomatica archivistica apud Archivium Secretum Vaticanum Instituta’ – Città del Vaticano (Diploma Reg.N. 637 /1980.). U Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 1987/88. završio je i doktorantski ciklus predavanja položio ispite a potom prijavio prikaz i dobio odobrenja za doktorsku tezu ‘Teologija saveza u knjizi proroka Deuteroizaije’. Piše u teološkim i pučkim časopisima u nas. Sudjeluje na znanstvenim seminarima i simpozijima u nas i inozemstvu. Na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji od 1980. predaje:

  • Opći uvod u Sv. Pismo – Inspiracija, Kritika teksta, Hermeneutika.
  • Hebrejski jezik.
  • Biblijska arheologija;
  • Posebni uvod i egzegezu Sv. pisma Starog zavjeta;
  • Teologiju Staroga zavjeta.

Pripadajuću građu predaje i na Teološkim institutima VKT. u Sarajevu i Biblijsku teologiju Staroga zavjeta u Mostaru. Predavao je Stari Zavjet i na Katehetskoj školi u Zadru 1995./96. Božo Odobašić bio je pet godina pročelnik Vijeća za redovništvo nadbiskupije Vrhbosanske. (1999-2004). Trenutačno je i tajnik Prezbiterijalnog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije.

 

Bibliografija

Su-priredio knjige:

1. U službi riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja. VKT Studi Vrhbosnensia 14, Sarajevo, 2007.
2. Volim ljude. Spomen na mons. Marka Josipovića. Vrhbosanska nadbiskupija – Hrvatsko kulturno društvo Napredak Sarajevo. Sarajevo 2010.
3. Biblijska revizija teksta knjige Psalama, u: Biblija. Sveto Pismo Staroga i Novoga zavjeta. Preveo Ivan Ev. Šarić. 1. Popravljeno izdanje. Biblijska revizija.. Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb. Vrhbosanska nadbiskupija, Sarajevo. Glas Koncila, Zagreb 2006.
4. Psalmi. Preveo Ivan Ev. Šarić. 1.izdanje. Biblijska revizija. Božo Odobašić. Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb. Vrhbosanska nadbiskupija, Sarajevo. Verbum, Split 2009.

 

Preveo sa stranih jezika:

1. Linda SCHUBERT. Čudesni sat molitve izmijenit će vaš život. (Božo Odobašić, preveo, Đakovo 1999).
2. Islam i kršćanstvo (CE. Emilia Romagna – B. Odobašić, preveo), KS. Dokumenti 130. Zagreb 2002.
3. Clemens Thoma. Biblija u Židovsko – kršćanskome shvaćanju, (Božo Odobašić, preveo) u: Biblija nekoć i sad. Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2002. 202-213.
4. Sjetio sam se da sam živ (preveo B. Odobašić), u KT 16 (2005) 35
5. Himan Atonu. Amenofis IV / Ehnaton (1353-1336. pr. Kr.), u Vrhbosnensia 1 (2007)109.-129.
6. Susret s Kristom u magli smrti. Uz spomendan svete Edith Stein 9. kolovoza (B. Odobašić preveo), u: Vrhbosna 2 (2000) 197-200.
7. Čin predanja Presvetoj Djevici Mariji (B. Odobašić preveo), u: Vrhbosna 4 (2000) 491-492.
8. Oko pedeset stranica različitih tekstova o misionarima i misijskom djelovanju Crkve s njemačkog i drugih jezika preveo i objavio u misijskom časopisu ‘Radosna Vijest’.

 

Znanstveni radovi

1. “Israele come comunità escatologica nel libro di Deuteroisaia” (Izrael kao eshatološka zajednica u knizi Deuteroizaije”) Roma. Angelicum 1976. (Licencijatska radnja iz biblijske teologije).
2. Proučavanje Svetoga pisma na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu, u: Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Studia Vrhbosnensia 5. Izd. Vrbosanska visoka teološka škola, Sarajevo-Bol. 1993, 149-167.
3. Biblija i ekumenizam s katoličkog gledišta, u: Bogoslovska smotra 3-4 (1991) 374-384.
4. ‘Vrhbosna’ kao službeno glasilo Nadbiskupije Vrhbosanske od 1945. do danas, u: Stoljeće Vrhbosne 1887-1987. Studia Vrhbosnensia 8. Izd. Vrhbosanska visoka teološka škola. Sarajevo 1996, 93-117.
5. Obitelj učitelja Andrije Čekade u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, u: Život u službi Riječi – Čedomil Čekada. Studia Vrhbosnensia 9. Izd. Vrhbosanska katolička teologija 1997, 75-107.
6. Djelovanje Duha Božjega u prorocima, Mesiji i Isusovim učenicima, u: Vrhbosnensia 1 (1998) 5-35.
7. Šoah u svjetlu novijih katoličkih dokumenata o Crkvi i Židovima, u: Vrhbosnensia 1 (1999) 65-104.
8. Duh Sveti i službe u Crkvi, u: Vrhbosnensia 2 (1998) 189-212.
9. Scriptura crescit in tradita fide tenenda (DV, 10), u: Aktualnost predaje. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa prigodom 100. obljetnice rođenja fra Karla Balića,Split, 6.XI.1999. Služba Božja, Makarska 2003,71-98.
10. Radost povratka na Sion (Iz 49, 14-26), u: Spe Gaudentes – U nadi radosni. Zbornik u povodu 80. rođendana fra Celestina Tomića (prir. Ljudevit Maračić). Izd. Provincijalt hrvatskih franjevac konventualaca. Zagreb, 1997, 108-127.
11. Blagoslovljeni i u miru. Aronski blagoslov Br 6, 22-27, u: O kraljevstvu nebeskom – Novo i staro. Zbornik radova u čast bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i 50 godina svećeništva (Prir. Mario Cifrak, OFM.). Kršćanska Sadašnjost, Teološki radovi. Sv. 34. Zagreb 2001. str. 57-76.
12. Vjera molitelja u pokorničkim psalmima, u: Stari zavjet, vrelo vjere i kulture. Zbornik radova interdisciplinarnog međunarodnog simpozija – Rijeka 5. i 6. prosinca 2003. (Uredio Ivan Šporčić). Izd. Teologija u Rijeci. Biblijski institut. Rijeka – Zagreb 2004, 141-176.
13. Uvod u knjigu Psalama i popravljeni prijevod Psalama Dr.Ivana ev. Šarića na temelju izvornog hebrejskog teksta s kratkim komentarom, u Biblija. Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Preveo Ivan Ev. Šarić. 1. popravljeno izdanje. Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb Vrhbosanska nadbiskupija, Sarajevo. Glas Koncila, Zagreb. 2006.
14. Uvod u knjigu Psalama, u Psalmi. Preveo Ivan Ev. Šarić. 1.izdanje. Biblijska revizija. Božo Odobašić. Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb. Vrhbosanska nadbiskupija, Sarajevo. Verbum, Split 2009.
15. Jeruzalem u svjetlu misterija objave – Boneh jerušalaim Adonaj – Jahve gradi Jeruzalem u: Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice profesorskog rada. (prir. M. Cifrak i N. Hohnjec) KS, Zagreb 2007, 299-324.
16. Himan Atonu. Amenofis IV / Ehnaton (1353-1336. pr. Kr.), u Vrhbosnensia 1 (2007)109.-129.
17. Nastanak i važnost targuma u biblijskoj egzegezi, u Biblija knjiga Mediterana par excellence. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu. Uredio Marijan Vugdelija. Književni krug, Split 2010., 257-277.
18. Sakralnost kralja i njegove službe, Mesijanizam ili kristologija Staroga zavjeta, u: Ivo DŽINIĆ – Ivica RAGUŽ, Iščekivati i požurivati dolazak Dana Božjega, Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Peri Aračiću prigodom 65. obljetnice života, Đakovo, 2009., str. 477-501.
19. Stjepan Bakšić – hrvatski teolog, u: Mladi teolog 1-2 (1990) 111-130.
20. Dijalog pomirenja i obraćenja, u: Vrhbosnensia 2 (1997) 173-194.
21. Smiljan Franjo Čekada /1902-1976/, u: Hrvatska misao 9 (1998) 143-152.
22. Pregled parica Vrhbosanske nadbiskupije – (stanje 10.IV.1973), u: Vrhbosna 1-2 (1973) 122-132.
23. Svečana proslava stote obljetnice obnove redovne uprave u Vrhbosanskoj metropoliji, u: Vrhbosna 3 (1982) 7-58.
24. Proroštvo fatimske tajne, u: Stećak 84 (2000) 6-7.
26. (Božo Odobašić – obradio 40 naslova – NB! naslovi su nepotpisani – ali upisan autor u stručne suradnike! u: Opći religijski leksikon. Leksikografski Zavod Miroslav Krleža. Zagreb 2002.)
27. Svečano slaviti euharistiju. u Vrhbosnensia 2 (2004) 393-403.
28. Isus Krist, put i nada Europe. Prikaz pobudnice Ivana Pavla II. ‘Ecclesia in Europa’ u Vrhbosnensia 2 (2004) 404-414.
29. Liturgija i pučke pobožnosti, u Vrhbosnensia 2 (2004) 415-423.
30. Šalom – Mir u starozavjetnim knjigama u, Biblija danas 4 (2006) 7-10
31. Uloga svećeničkog vijeća u, Vrhbosna 4 (2006) 369-372.
32. Svećenik i svećenička zvanja u: Vrhbosnensia 1 (2006)155-171.
33. Propovijedi za godinu ‘B’ u Vjesnik đakovačke biskupije 2006.
34. Nužnost promjene teološkog razmišljanja i pastoralnog djelovanja u promicanju židovsko-kršćanskog dijaloga, u, U službi riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja. VKT Studia Vrhbosnensia 14 Sarajevo, 2007, 813-845.
35. Svete hebrejske knjige, u Biblija danas II (IX) (2004.)2, 2-4.
36. Povijesne prilike u vrijeme djelovanja proroka Jeremije, u Biblija danas, VI (2008) 4, 5-8.
37. Biblija u životu vjernika I.-IX. (u nastavcima), u Katolički tjednik VII (XXIX) 2008, na stranicama 22-29, 22.
38. Savez na Sinaju – objava Božjeg milosrđa. Teologija Saveza u knjizi izlaska, u Bogoslovska smotra 80 (2010) 1, 167-197.
39. Vianneyevo i naše svećeništvo, u Vjesnik đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 138 (2010) 3-4, 178-182.
41. Božji savez s Davidom (2 Sam 7,1-17; Ps 89,20-38; 1 Ljet 17,1-15) u Biblija danas VIII (XV) (2010), 2,18-22.
42. Magarci i ljubav prema bližnjemu, u Veselje svetog Jere. Glasilo župe svetoga Jeronima. Pučišća (Brač), 8 (2010) 8-10.
43. Hodočašće Crkve i Veliki jubilej 2000., u: Vrhbosna 2 (2000) 218-227.
44. Svećeničko zajedništvo i odgovorna suradnja s biskupom u obnovi Nadbiskupije, u: Vrhbosna 1 (1997) 28-32.
45. Čedomil Čekada (1896-1981). Beskompromisni teolog, katolički publicist i kritičar, u: Hrvatska misao 3-4 (1997) 177-180.
46. Neiscrpno bogatstvo Biblije. Uz 50. obljetnicu Šarićeva prijevoda Svetoga pisma Staroga i Novoga zavjeta, u: Napredak – Hrvatski narodni kalendar za 1993. Izd. Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Sarajevo 1992, 139-159.
47. Žena i njezino poslanje prema Svetom pismu, u: Vrelo Života 1 (1992) 38-47; 2 (1992) 31-47.
48. Vrijednost života i grijeh bratoubojstva, u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije: 1 (1991) 18; 2 (1991) 37; 3 (1991) 55-57; 4 (1991) 76-77.
49. Vrhbosanska katolička bogoslovija, u: Katolička Crkva u Sarajevu. Vodič za domaće vjernike i turiste. Sarajevo 1984, 59-62.
53. Pomazanik u knjizi Izaije proroka, u: Biblija danas V.(2000)1 (16), 5-7.
54. Riassunto riguardante le personalià delle Serve di Dio „Jula Ivanišević e quattro consorelle (Rad u procesu za beatifikaciju prikazan) u, Congregatio de Causis Sanctorum. Prot. N. 2312. – Positio super Martyrio, Romae 2008, 62-66.
55. Savez na Sinaju – objava Božjeg milosrđa. Teologija Saveza u knjizi izlaska, Bogoslovska smotra 80 (2010) 1, 167-197.
56. J0SIP STADLER. Pareri su alcuni documenti in riferimento al processo di beatificazione ( Rad u dokumentaciji za beatifikaciju Josipa Stalera).
57. Sluba Božji Petar Barbarić – nadopuna procesa (Rad u dokumentaciji za proglašenje blaženim sl. B. Petra Barbarića).
58. Od iskustva nepravde do spoznaje pravde: Pravedni Bog i socijalna nepravde u Bibliji SZ. u: Za slobodu stvoreni. Zbornik radova u čast dr. Tomislav Jozića (ur. Drago Župarić, Karlo Višaticki), Katolički bogoslovni Fakultetu u Sarajevu, Sarajevo – Glas Koncila, Zagreb 2013., 183.-210.
59. TOLERANCIJA PREMA STRANCIMA U PROPISIMA TORE. Velikodušnost i pokušaj integriranja strana u zajednicu, u: Da istina evanđelja ostane kod vas. Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića OFM. Povodom 70 godina života. KS. Zagreb 2014.,23.-48.
60. GOSPODIN JE MOJA SNAGA I PJESMA. Liturgija zahvalnosti po psalmu 118 (117), u Gospodin je moja snaga i moja pjesma. Zbornik radova u čast mons. Dr. Franje Komarice povodom 25. obljetnice upravljanja Banjalučkom biskupijom (1989.-2014.), Banja Luka, 2014. 61-89.
61. NATANOVO PROROŠTVO DAVIDU. Uspon monarhije i mesijansko idealizirani lik Davida (2 Sam 7), Bogoslovska Smotra 85 (2015) 2, 349.-380.

 

Recenzije

1. Svi me vole samo tata ne, u: Vrhbosna 1 (1972) 2
2. Recenzija: Dr. C. Tomić. ‘Poruka spasenja Svetog Pisma Starog zavjeta’ u: Mladi Teolog 5 (1984) 55-57.
3. Obrana obespravljenih: Dr. Franjo Komarica, ‘U obrani obespravljenih’, u: Vrhbosnensia 1 (1997)142-146.
4. Obrana obespravljenih: Dr. Franjo Komarica. U obrani obespravljeni’ u: Glasnik banjalučke biskupije IV. (XXXI) 1-12, Banja Luka – Zagreb 1997. str. 132-137.
5. Obiteljski moral u Bosni: Tomislav Jozić, ‘Obiteljski moral u Bosni. Povijesno tumačenje moralnih vrednota braka i obitelji’, u: Vrhbosnensia 1 (1997) 146-148.
6. Prilog biblijskoj bibliografiji u Hrvata. ‘Komentar evanđelja i Djela apostolskih’ (Dr. M. Zovkić preveo), u: Vrhbosnensia 2 (1997) 336-342.
7. Važnost otkrića u Kumranu. I. Bagarić. ‘Kumranski rukopisi i Novi zavjet’. Knjižnica naših ognjišta 18. Drugo popravljeno izdanje. Tomislavgrad 1996., u: Vrhbosnensia 2 (1997) 342-346.
8. Običaji Svete zemlje. J. Burić.. ‘Život i običaji Svete zemlje u Isusovo vrijeme’, u: Vrhbosnensia 1 (1998) 177-179.
9. Pregled povijesti Jeruzalema. A. Rebić. Jeruzalem 3000 godina, u: Vrhbosnensia 2 (1998) 348-350.
10. Nadahnuti nepresušni izvor nadahnuća. V. Rapo (uredila). Biblija – izvor religija i kultura, u: Vrhbosnensia 1 (1999) 175-180.
11. Prilog Židova hrvatskoj kulturi i znanosti. AA.VV. Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj, u: Vrhbosnensia 2 (1999) 353-357.
12. Suvremena katolička enciklopetija. (Prir. Michael Glazier i Monika K. Hellwig. Izd. Laus. Split 1998), u: Vrhbosna 2 (1998) 386-387.
13. Biblijska poruka svetih mjesta. Miroslav Modrić. Sveta zemlja Isusova domovina. Hodočasnički vodič. Izd. Hrvatsko međuprovincijsko povjerenstvo za Svetu zemlju. Zagreb 2000. Vrhbosnensia 1 (2001) 353-359.
14. Živa slika povijesti Hrvata. J. Bogdan (pr..). Papinsi hrvatski zavod svetog Jeronima (1901-2001), u Vrhbosnensia 1 (2002) 248-257.
15. Arheolozi zahtijevaju ispravljanje biblijske povijesti. I. Finkelstein – A.A. Silberman, The Bible Unearthed. Archeology’s New Vision of Ancient Israel & the Origin of Its Sacred Textes, u Vrhbosnensia 2 (2002) 407- 411.
16. Biblijski vid izgradnje međuljudskih odnosa. B. Lujić. Drugi – mogućnost ljubavi., u Vrhbosnensia 1 (2003) 195-199.
17. Prilog istraživanju ranog kršćanskog gnosticizma. Knjižnica Nag Hammadi. Evanđelje po Tomi .., u Vrhbosnensia 1 (2003) 203-205.
18. Kritika liberalne egzegeze evanđelja (recenzija, K. Berger. Sind die Berichte des Neuen Testaments wahr? Ein Weg zum Verstehen der Bibel. Chr. Kaiser. Gütersloher Verlagshaus. Gütersloh 2002.
19. Proroci koji mijenjaju svijet (Recenzija knjige: B. Lujić. Starozavjetni proroci. Priručnci 74. KS Zagreb 2004.) u Svjetlo Riječi 7/8 (2004) 60-61.
20. Proroci graditelji boljeg svijeta. (Recenzija knjige: B. Lujić. Starozavjetni proroci. Priručnci 74. KS Zagreb 2004.) u: Vrhbosnensia 2 (2004) 445-449.
21. Misterij crkve na putu slave prema knjizi Otkrivenja, (Recenzija knjige Stipe JURIČ. 1260 dana u skloništu. Kušnja i spas Crkve u knjizi Otkrivenja. Cnak. Mostar 2005.) u Vrhbosnensia 1 (2007)189-193.
22. Geologija i paleontologija o općem potopu, u Vrhbosnensia XII (2008)2,431-434.
23. Život biskupa i svećenika ugrađeni u Crkvu i narod, u Vrhbosnensia XII (2008)2, 442-445.
24. Arheolzi zahtijevaju ispravljanje biblijske povijesti (recenzija), Israel Finkelstein – Neil Asher Silberman. The Bible Unearthed…The Free Press 2000. u, Vrhbosnensia VI. (2002) 2, 407-411.
25. Aktualnost teoloških poruka u dijalozima Tobijine knjige. (recenzija): Drago Župarić, Teološka poruka u dijalozima knjige o Tobiji. Katolički bogoslovni fakultet. Sarajevo. Biblioteka Radovi 13. 2009, u Vrhbosnensia XIII (2009) 2, 295-298.
26. Islam i kršćanstvo u dijalogu. Mark A. Gabriel. Jesus und Mohammed. ErstaunlicheUnterschiede und überraschende Ähnlichkeiten. Resch Verlag. Gräfelfing 2006. S.301. Knjiga je izvorno napisana na engleskom s naslovom ‘Jesus and Muhammed. Profound Differences and Surprising Similarities’.
Charisma House. Lake Mary. Florida USA 2004., u Vrhbosnensia 1 (2008)213- 215.
27. Biskupi velikani hrvatske povijesti. Anto Pavlović, Svećenički velikani u Hrvata (II). Životopisi nekih hrvatskih biskupa, nadbiskupa i kardinala. Slavonski Brod: Vlastita naklada, 2013., u Vrhbosnensia  18 (2014) 2, 473-482.

 

Detaljnija bibliografija

Ažurirano 10. 4. 2018.