Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Prof. dr. sc. Pero PRANJIĆ

Profesor kanonskog prava
Kaptol 7
71 000 Sarajevo
Tel: +387-33-220-502
E-mail: ppranjic@net.hr

Biografija

Rodio sam se 13. travnja 1945. u selu Globarica, tada župa Radunice. Tu sam i završio četverogodišnju osnovnu školu, a daljnja četiri razreda sam pohađao u Zavidovićima (peti razred) i ostalo u Maglaju. Klasičnu gimnaziju sam pohađao u Dubrovniku i maturirao 1965., nakon čega sam služio vojni rok od 18 mjeseci kao planinski pješadinac u Bovcu i Škofiji Loki – Slovenija.
U ljetnom semestru 1967 počeo sam petogodišnji teološki studij u Đakovu i završio ga sa zimskim semestrom akad. god. 1971/02. Za svećenika sam zaređen 29. 6. 1971. u Sarajevu po rukama nadbiskupa Smiljana Čekade. Bio sam na službi župnog vikara u Sarajevu – katedrala u proljeće i ljeto 1972; od jeseni 1972. sam tu dužnost obavljao u Čardaku do proljeća 1974. kada sam premješten u Derventu. U akadem. godini 1973/4 sam upisao u Zagrebu na teološkom fakultetu šestu godinu s namjerom da diplomiram teologiju. Uspio sam odslušati i položiti sve predmete, a diplomski rad prijavio kod prof. J. Kuničića. No kako je prof. naglo umro, a mene opet premjestilo na tešku službu u Derventi, nisam napisao radnju, niti sam diplomirao. U jesen 1975. sam imenovan župnikom u Rostovu, gdje ostajem dvije godine. 1977. nadbiskup mons. Jozinović me imenovao župnikom novoosnovane župe Trube, ali me već sljedeće godine premješta za župnika u Komušini. Tu ostajem do 1982. godine, kada sam imenovan ekonomom u Nadbiskupiji, ali i to samo na godinu dana jer već 1983. dobivam novi dekret za ekonoma u Bogosloviji, gdje ostajem tri godine. God. 1986. razriješen sam te službe i poslan u Rim na studij Kanonskog prava. Živo sam tamo u misijskom kolegiju sv. Pavla a studirao na Urbanijani. Nakon magisterija i odslušanog semestra za doktorande vraćen sam u Sarajevu u veljači 1989. ali sam prijavio doktorsku radnju kod prof. Velasia De Paolis-a, a ponio dovoljno materijala te kod kuće nastavio uz druge obveze u ordinarijatu također pisati tezu. Uz povremene odlaske u Rim radi konzultacija s moderatorom i drugim profesorima završio sam posao te 21. lipnja 1990. obranio disertaciju pod naslovom: «I chierici e i beni temporali, specialemnte nella dottrina del Concilio Vaticano II e nel nuovo codice 1983». Od jeseni 1990. počeo sam predavati dio Prava na Teologiji, uz druge obveze koje sama imao u Ordinarijatu i Crkvenom Sudu.
Vrijeme rata (1990-1995) proveo sam djelomično u Sarajevu, ali sam od 1992. godine bio Vikar za prognanike i izbjeglice u Zagrebu, često putujući po svijetu za prognanim vjernicima, no ponekad sam došao i u Sarajevo i redovito sam na Bolu predavao našim dislociranim studentima. God. 1994. definitivno sam vraćen u Sarajevo i povjereno mi je da vodim novoosnovani KŠC «Sveti Josip», što sam radio 4 godine i predavao tamo latinski u gimnaziji. a uz to sam i dalje predavao Pravo na Teologiji. God. 1998. sam poslan u Travnik da počnem s novim KŠC «Petar Barbarić». Vodio sam ustanovu, gradio, borio se za prostore i predavao latinski u gimnaziji. Od kolovoza 2006. godine opet sam razriješen te dužnosti, vraćen u Sarajevo i dobio dekret sudskog vikara. Trenutno živim i radim u Nadbiskupiji kao prepošt Stolnog Kaptola.

Bibliografija

– Dio disertacije, odnosno dva zadnja poglavlja pod naslovom: I chierici e i beni temporali specialmente nella dottrina del Vativnao II e nel nuovo Codice 1983., Sarajevo 1990, str. 22 + 90 (na talijanskom jeziku).
– “Svećenici i vremenita dobra prema Bibliji”, CUS 1/91., str. 36-47.
– “Svećenici i vremenita dobra – povijesni pregled”, CUS 4/91., str. 266-276.
– “Svećenička oporuka, biblijsko – teološki crkveno – pravni i praktični pogledi”, Vrhbosna br. 2/92. str.104-110.
– “Ekonomske prilike u vrhbosanskoj bogosloviji tijekom sto godina njezina postojanja”, Studia Vrhbosnensia 5: Vrhbosanska katolička Bogoslovija 1890-1990, Sarajevo – Bol 1993, str. 359-384.
– “Ratna stradanja Vrhbosanske nadbiskupije”, Vrhbosna br. 1-4/94., str. 99-117.
– “Porušeni i devastirani objekti Vrhbosanske nadbiskupije”, Vrhbosna 1-4/95., str. 107-116. (Nešto prilagođen i slikama popraćen izašao je dio ovog radi u tjedniku Hrvatska riječ, 17.6.1995 kao separat na 4 novinske stranice) Originalni pak tekst je Ordinarijat dao prevesti na njemački i talijanski, umnažao ga zajedno s kartom Nadbiskupije i dijelio prijateljima i novinarima.
– Distroyed and devastated objects of Sarajevo Archdiocese, Izdanje Nadb. Ordinarijata 1995., str. 1-16.
– “Marijanska svetišta u Nadbiskupiji vrhbosanskoj”, Vrhbosna 4/96., str. 264-270
– “Vrhbosanski kaptol u vrijeme Čedomila Čekade”, Studia Vrhbosnensia 9: Život u službi riječi, Sarajevo, 1997, str. 59-71.
– “Otpad od vjere i istup iz Crkve”, Vrhbosna 1/97., str. 33-35.
– “Dekanat, dekan i dekanska služba”, Vrhbosna 4/97., str. 405-412.
– “Supsidijarnost u crkvenom nauku i praksi”, Festrschrift o dr. Mati Zovkiću, u Studia Vrhbosnensia 14, Sarajevo 2007, str. 981-995.
– “Prava vjernika i župnika obzirom na groblja”, Vrhbosna 3/2007.,str. 211-215.
– “Crkvena briga o bračno rastavljenima; Uloga i pomoć ženidbenih sudova”, Vrhbosnensia 2/2007., str. 307-323.
– “Dijecezanski biskup – predvoditelj krajevne Crkve”, Vrhbosnensia 1/2008., 29-50.
– Sjemenišna crkva u Travniku – crkva mladih i za mlade, vlastita naklada, Travnik, 2008., 106 str.
– “Vjera i nevjera katoličke obitelji u BiH”, Obitelj, zajednica vjere, nade i ljubavi (Sarajevo: BK BiH, 2008.), 55-70.
– “Narav postupka proglašenja ništavnosti ženidbe”, Ništavnost ženidbe: procesne i supstantivne teme (Zagreb: KS, 2009.), 13-35.
“Vjernici laici u crkvenim službama”, Vrhbosnensia 1/2010., str. 83-103.

Uz gore spomenute naslove dodajem i knjigu: Komušina i Kondžilo, Komušina 1981., str. 174. u kojoj sam sudjelovao kao suauktor sa prof. K. Draganovićem i dr. P. Sudarom. Isto sam tako u Glasniku sv. Josipa iz Karlovca br. 2/98 napisao članak: Katolički školski centar i zavod sv. Josipa u Sarajevu (str. 24-25).