Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Izv. prof. dr. sc. Tomo VUKŠIĆ

Profesor ekumenske teologije i istočnog bogoslovlja
J. Stadlera 5
71000 Sarajevo
E-mail: privat@tel.net.ba

Biografija

Svećenik Mostarsko-Duvanjske biskupije, rođen je 9. siječnja 1954. u Studencima, općina Ljubuški. Nakon osnovne škole u Studencima (1961-1965) i u Ljubuškom (1965-1969) te klasične gimnazije u Zagrebu (1969-1973), studirao je teologiju u Sarajevu (1973-1980). U međuvremenu služio je vojsku u Subotici (1977) i u Zrenjaninu (1978). Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1980. Potom je župski vikar u Katedrali u Mostaru i novinar mjesečnika Crkva na kamenu (1980-1982). Na Orijentalnom institutu u Rimu (1982-1984) postiže licencijat iz teologije (odsjek teologija-patrologija) te potom iz kanonskog prava na Sveučilištu Urbaniana (1984-1986). Obnaša službu tajnika Mostarske biskupije (1986-1988). Postiže doktorat orijentalne teologije na Orijentalnom institutu (1988-1991) disertacijom o odnosima između katolika i pravoslavnih u Bosni i Hercegovini. Od 1991. god. profesor je na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji, a već od 1987. također na Teološkom institutu u Mostaru kao i na Institutu u Dubrovniku (1992-1997). Bio je ravnatelj Teološkog instituta u Mostaru (1991-1994) te vicerektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa (1993-1998). Obnašao je razne službe u crkvenim sudovima u Mostaru i u Sarajevu. Bio je sudski je vikar u Mostaru (1993-2009). Od 2005. predavač je na postdiplomskom studiju KBF-a u Zagrebu. Od 2000. do 2006. predavao je i kanonsko pravo na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. Od 2009. godine generalni je vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Prvim vojnim ordinarijem u Bosni i Hercegovini imenovao ga je papa Benedikt XVI. 1. veljače 2011. Zaređen je za biskupa 2. travnja 2011. u Mostaru. Bio je član nekoliko vijeća Biskupske konferencije BiH i ravnatelj Katoličke tiskovne agencije iste BK (1998-2005). Član je Mješovitoga povjerenstva za odnose Crkve i države. Priredio je nekoliko znanstvenih zbornika i monografija, sudjeluje na znanstvenim simpozijima, domaćim i međunarodnim, te objavljuje na hrvatskom, talijanskom i njemačkom jeziku. Suradnik je, urednik i član uredništva raznih časopisa, enciklopedija i novina: Pokušaji (urednik, odgovorni urednik), Spectrum (član uredništva), Mladi teolog (član uredništva, urednik, odgovorni urednik), Crkva na kamenu (član uredništva), AKSA, Glas koncila, Marulić, Kršni zavičaj, Naša ognjišta (Sveta baština), Svjetlo riječi, Radio Vatikan, Crkva u svijetu, Veritas, Vrelo života, MI-list mladih, Hercegovački tjednik, Preporod, Herceg-Bosna, Bosna Srebrena, Vrhbosna, Napredak (član uredništva), IKA, Tomislav, Preporod, Prilozi, Mostariensia (član uredništva), Vrhbosnensia (član uredništva), Bogoslovska smotra, Stećak, Povezanost, Slobodna Dalmacija, Nedjeljna Dalmacija, Kateheza, L’Osservatore Romano, Fokus, Vidoslov, Motrišta, Hrvatska riječ, Hrvatska misao, Vjesnik Splitske metropolije, Katolički tjednik, Večernji list, Forum iuridicum, Hum, Republika, Nuova Storia Contemporanea. Bio je urednik niza “Priručnici” i “Biblioteke Mladog teologa” koje objavljuje Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu. Njegova bibliografija premašuje 750 naslova.
Predaje: Uvod u misterij Krista povijest spasenja; Patrologija; Istočno bogoslovlje; Ekumenska teologija.

Bibliografija

Objavljene knjige:

– I rapporti tra i cattolici e gli ortodossi nella Bosnia ed Erzegovina dal 1878 al 1903, Roma 1991.
– Međusobni odnosi katolika i pravoslavaca u Bosni i Hercegovini (1878.-1903.), Mostar 1994. (hrvatski prijevod knjige pod br. 1)
– Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo ¹1993., ²1997. (suautor)
– Confessores fidei. Čule, Čekada, Majić, Nuić, Perić, Mostar 2000.
– Mi i oni. Siguran identitet pretpostavka susretanja, Sarajevo 2000.
– Još jedna kap, Mostar 2005.
– Crkva i država u Bosni i Hercegovini. Zakoni, podzakonski akti, ugovori i komentari, Sarajevo 2007.

Knjige koje je uredio:

– Istina oslobađa. Zbornik biskupa Pavla Žanića, Mostar 1991.;
– Papin posjet sv. Jeronimu / La visita del Papa a San Girolamo, Rim 1991. (supriređivač);
– Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990, Sarajevo-Bol 1993. (suurednik);
– Papa u Sarajevu, Sarajevo 1997. (supriređivač).

Popis najvažnijih članaka:

– Skandal podijeljenosti, Mladi teolog 2/1980., str. 93-98;
– Ekumenska 1978. (u katoličkoj literaturi u Jugoslaviji), Mladi teolog 2/1981., str. 165-181;
– Communicatio in sacris u novom Crkvenom zakoniku, Crkva u svijetu 3/1986., str. 269-280;
– Tisuću ljeta vjere u Rusiji, Crkva u svijetu 1/1988., str. 79-84;
– Neobične pojave ruske duhovnosti, Crkva u svijetu 2/1989., str. 185-187;
– Pogled na Jurja Križanića, Crkva u svijetu 1/1990., str. 93-95;
– Josip Stadler – “jedinstvu i bratskoj slogi”, Crkva u svijetu 4/1992., str. 224-223; na talijanskom: Josip Stadler: all’unione e alla concordia fraterna, u R. Perić (priredio), Homo imago et amicus Dei. Miscellanea in honorem Ionanis Golub, Pontificium Collegium Croaticum Sancti Hieronymi, Romae 1991., str. 473-484;
– Duh i život istočne Crkve, Crkva u svijetu 4/1992., str. 295-296;
– Ekumenizam u “Katekizmu Katoličke crkve”, Crkva u svijetu 3/1996., str. 304-322; (isto u Dijalog. Na putu do istine i vjere, Globus-Matthias Grünewald-Hrvatska dominikanska provincija, Zagreb 1996., str. 273-288;
– Nadbiskup Josip Stadler (1881.-1918.) i Srbi, Crkva u svijetu 1/1999., str. 35-60; (isto u P. Jurišić, Josip Stadler. Život i djelo, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 1999., str. 351-372);
– Katoličanstvo i pravoslavlje na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, Crkva u svijetu 3/2001., str. 280-306; isto u Z. MATIJEVIĆ (ur.), Hrvatski katolički pokret. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanog u Zagrebu i Krku od 29. do 31. ožujka 2001., Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2002., str 77-100;
– Obilježja krize religije u suvremenom društvu, Spectrum 2/1977., str. 5-13;
– Pismo iz Sarajeva, Glas koncila 37/1992., str. 8-9;
– Balkanizacija ekumenizma, Glas koncila 29/1993., str. 6;
– Proces i uzroci nestajanja katolicizma u Bosni i Hercegovini, Glas koncila 51/1992., str. 17; Prijelazi u islam i pravoslavlje, 52/1992., str. 11; Porez u službi pravoslavizacije katolika, 1/1993., str. 11; Pokušaj obnove katolika, 2/1993., str. 11; Stradanje katolika iz BiH u obje Jugoslavije, 3/1993., str. 11; (isto u A. Markotić (ur.), Hrvati u Bosni i Hercegovini. Ciljevi i mogućnosti, Sveučilište u Mostaru-HDZZU Sarajevo-Hrvatska budnica Mostar, Mostar 1995., str. 47-65);
– Nakon Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Kako vratiti povjerenje, Glas koncila 5/2001., str. 8;
– Etnička (vjerozakonska) karta Bosne i Hercegovine, Preporod 1/1992., str. 17 (prilog: dvije karte);
– Spomen na milenij vjernosti, Crkva na kamenu 11/1986., str. 5;
– “E-kuku-meni-zam”, Crkva na kamenu 1/1987., str. 3;
– Detalji iz Crkve u SSSR-u, Crkva na kamenu 1/1987., str. 12;
– Hereza jednog reza, Crkva na kamenu 8-9/1988., str. 3;
– Tužni Slavjani južni, Crkva na kamenu 4/1990), str. 1, 12;
– Evanđeosko otvaranje početak novoga načina svjedočenja, Crkva na kamenu 3/2001., str. 12;
– Naviještanje evanđelja i međuvjerski dijalog, Crkva na kamenu 4/2001., str. 11;
– Dijaspora – prostor za hrabre u vjeri, Crkva na kamenu 5/2001., str. 11;
– Biti čovjek znači postojati u određenoj kulturi, Crkva na kamenu 6/2001., str. 11;
– Državno bezakonje i prezir zakona, Crkva na kamenu 7/2001., str. 11;
– Katolici i pravoslavni u Bosni i Hercegovini, Napredak – hrvatski narodni kalendar, Sarajevo 1992., str. 21-38; (isto u Herceg-Bosna 7/1992., str. 22; 8/1992., str. 20; 9/1992., str. 18; 10/1992., (?); 11/1992., str. 19; 12/1992., str. (?); 13/1992., str. 18; 14/1992., str. 18);
– Ovo nije vjerski rat, Herceg-Bosna 22/1992., str. 4-5;
– Stradanja hrvatskih katolika u Bosni i Hercegovini, Napredak – hrvatski narodni kalendar, Sarajevo 1993., str. 11-31; (isto u Stećak 5/1994., str. 15-16; 6/1994., str. 18-19; 7/1994., str. 28-29; 8/1994., str. ?);
– Međusobni odnosi katolika i pravoslavaca u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1903., Kršni zavičaj 14/1991., str. 85-90; (isto u: Spremnost. Hrvatski tjednik (Australija) od 3. rujna 1996., str. 17-18);
– Evanđeliziranje naroda ili nacionaliziranje evanđelja, Tomislav 29/1994., str. 5; (isto u IKA 15/1994., str. 16-18);
– Svak po svome zakonu! Vlahu nije vjerovati!, Slobodna Dalmacija od 6. veljače 1993., str. 12-14;
– Hrvatima u BiH najprihvatljiviji bi bio švicarski model države, Slobodna Dalmacija od 25. travnja 2001., str. 11;
– “Ako je moguće, pišite slovim arvackim”, Nedjeljna Dalmacija od 1. lipnja 1994., str. 43-44;
– Austrijski projekt “bosanske nacije”, Nedjeljna Dalmacija od 8. lipnja 1994., str. 43-44;
– Živo blato vjerskih prijelaza, Nedjeljna Dalmacija od 15. lipnja 1994., str. 43-44;
– Snošljivost na rastojanju, Nedjeljna Dalmacija od 22. lipnja 1994., str. 43-44;
– Nadbiskup Stadler i “Naputak za svećenstvo” iz 1882. godine, Bosna Srebrena 4/1990., str. 150-151;
– Ekumenski i međureligijski aspekti pastoralnoga pohoda pape Ivana Pavla II. Sarajevu, Vrhbosnensia 1/1997., str. 31-51; (isto u I. Tomašević-T. Vukšić (prir.), Papa u Sarajevu, Nadbiskupski ordinarijat Vrhbosanski, Sarajevo 1997., str. 131-154;
– Sveti Ivan Damaščanin i pitanje spoznaje Boga u istočnoj kršćanskoj tradiciji, Vrhbosnensia 2/1997., str. 245-256;
– Duh sveti u istočnoj kršćanskoj tradiciji, Vrhbosnensia 1/1998., str. 37-54;
– Izgradnja međusobnoga povjerenja među katolicima i pravoslavcima nema kršćansku alternativu. Katoličanstvo i pravoslavlje uoči početka trećega tisućljeća, Vrhbosnensia 2/1999., str. 273-283;
– Katoličanstvo i Pravoslavlje uoči početka trećega tisućljeća, Vidoslov. Sabornik Eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, Trebinje 2000., str. 62-72 (skraćeni oblik);
– Sakramenti privilegirano mjesto događanja Crkve prema katoličkoj teologiji, Vrhbosnensia 2/2000., str. 263-289;
– Prisutnost misli o jedinstvu Crkava u Katoličkoj bogosloviji u Sarajevu, u P. Sudar-F. Topić-T. Vukšić, Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990., Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo-Bol 1993., str. 239-249;
– Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u Bosni i Hercegovini, u M. Josipović-M. Zovkić, Crtajte granice ne precrtajte ljude, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo-Bol 1995., str. 303-342;
– Predgovor, u R. Perić, Ekumenske nade i tjeskobe, Crkva na kamenu, Mostar 1993., str. 7-10;
– Odlazak, razgraničenje, reintegracija i sublimacija: hrvatske alternative između želja i stvarnosti, Motrišta 16/2000., str. 10-20 (isto u nastavcima u: Slobodnoj Dalmaciji: Višestoljetna stalnost uzmicanja, 28. ožujka 2000., str. 8; Najveći stradalnici posljednjega rata, 29. ožujka 2000., str. 8; Bosna: zemlja mržnje i straha, 30. ožujka 2000., str. 10; Hercegovci kao Židovi za Hitlerova režima, 31. ožujka 2000., str. 8; Sindrom Spartakove krivnje, 1. travnja 2000., str. 10; također u: Nova Hrvatska/New Croatia (Australija) 2.-8., 9.-15., 16.-22., 23-29. svibnja i 30. svibnja-5. lipnja 2000., uvijek na str. 19) (skraćeni oblik);
– Odlazak, razgraničenje, reintegracija i sublimacija: hrvatske alternative između želja i stvarnosti, u M. Lončar-K. Šego, Zbornik ZIRAL 1970-2000., Ziral, Mostar 2000., str. 137-161; (isto u: 25. godina župe Uzvišenja svetoga križa (povratka dominikanaca u BiH), Klopče-Zenica 2000., str. 38-56);
– Bosna i Hercegovina – prostor povijesnoga susretanja, suživota i sukoba pripadnika različitih vjera, Raspeta Crkva u Bosni i Hercegovini, HIC-BKBiH-HMIBiH, Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997., str. 11-23;
– Die Auswanderungen der Kroaten aus der Herzegowina und den umliegenden Gegenden Bosniens / Iseljavanje Hrvata iz Hercegovine i susjednih bosanskih krajeva, M. Marinov (prir.), 25 godina od osnutka i 30 godina rada Hrvatske katoličke misije u Hannoveru, Hrvatska katolička misija, Hannover 1999., str. 90-98;
– Bosna je rasušena bačva sa stranim obručima, Hrvatsko slovo od 27. listopada 2000., str. 3-4 (dio preuzeo Glas koncila 45/2000., str. );
– Bosna je bila katolička, Večernji list od 8. svibnja 1994., str. 19, dodatak: Kulturni OBZOR, str. 3;
– Sredstva društvenog priopćavanja u službi re/evangelizacije u okruženju prve ateističke civilizacije, u Vrhbosnensia 1/2001., str. 77-93;
– Svetogrđe prema katoličkoj teologiji i kanonskom pravu, u Vrhbosnensia 2/2001., str. 263-286;
– Biskupijski dio kanonizacije svetaca, u Vrhbosnensia 2/2002., str. 325-351;
– Ekumenske i dijaloške perspektive Katoličke crkve nakon Izjave Dominus Iesus, u Vrhbosnensia 1/2003., str. 87-106;
– Teološki pluralizam i ekumenizam nakon Dominus Iesus, u Bogoslovska smotra 2-3/2003., str. 395-431;
– Međucrkveno i međunacionalno pitanje u djelu i misli Alfreda Pichlera (I:), u Crkva u svijetu 1/2004., str. 133-159;
– Školske sestre franjevke u Hercegovini i mostarski biskupi, u Školske sestre franjevke u Hercegovini 1899.1999., Mostar-Split 2002., str. 117-158;
– Pogled na katoličko školstvo u Bosni i Hercegovini u XX. stoljeću, u Školstvo u XX. stoljeću. Radovi predstavljeni na Stručno-znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem – Zagreb, 25.-27. listopada 2001. godine povodom 100. obljetnice Hrvatskoga školskog muzeja, HŠM, Zagreb 2003., str. 287-309;
– Biskup Čule i Drugi vatikanski sabor, u A. LUBURIĆ-R. PERIĆ, Za kraljevstvo Božje. Život i djelo nadbiskupa dra Petra Čule. Zbornik radova sa Studijskog dana Mostar, 16. lipnja 1990., Crkva na kamenu, Mostar 1991., str. 201-260;
– Od Kaštela do Mostara, u T. VUKŠIĆ (prir.), Istina oslobađa. Zbornik biskupa Pavla Žanića, Crkva na kamenu, Mostar 1992., str. 7-31;
– Bibliografija biskupa Pavla Žanića, u T. VUKŠIĆ (prir.), Istina oslobađa. Zbornik biskupa Pavla Žanića, Crkva na kamenu, Mostar 1992., str. 87-101;
– Mons. Andrija Majić biskupski delegat i generalni pro/vikar, u Ž. MAJIĆ (ur.), Sluga dobri i vjerni. Život i djelo mons. Andrije Majića. Zbornik radova sa Studijskog dana Mostar, 17. lipnja 1998., Crkva na kamenu, Mostar 1998., str. 75-116;
– Mons. Mate Nuić i Biskupski ordinarijat u Mostaru. Stanar, namjesnik, savjetnik, monsinjor, u Ž. MAJIĆ, Izvedi narod moj, o Gospode. Zbornik radova Studijskoga dana Mostar, 21. lipnja 2000., Crkva na kamenu, Mostar 2003., str. 83-97;
– Don Marko Perić, tajnik i generalni pro/vikar, u A. KOMADINA (ur.), Veličina evanđeoske malenosti. Život i djelo don Marka Perića, Crkva na kamenu, Mostar 1997., str. 103-110;
– Spisateljska djelatnost mons. dr. Marka Perića, u A. KOMADINA (ur.), Veličina evanđeoske malenosti. Život i djelo don Marka Perića, Crkva na kamenu, Mostar 1997., str. 231-242;
– Papa Pio II. (1458.-1464.) i kralj Tomaš (1443.-1461.), u Vrhbosnensia 2/2003., str. 371-407.
– Crkva i vjerski život među Hrvatima i Slovencima od osnivanja Kraljevine Jugoslavije do uspostave komunističke vlasti (1918.-1945.), u Vrhbosnensia 2/2004., str. 337-368.